Informçjam, ka ð.g. 30. aprîlî no pl. 14.00-23.59 tiks veikti plânoti pilnveidoðanas darbi e-pakalpojumâ "Tirdzniecîbas atïaujas". Lûdzam norâdîtajâ laika periodâ neizmantot e-pakalpojumu "Tirdzniecîbas atïaujas"! Atvainojamies par Jums radîtajâm neçrtîbâm!
Informçjam, ka ðobrîd www.eriga.lv portâla e-pakalpojumos nav iespçjams veikt norçíinus! Atvainojamies par sagâdâtajâm neçrtîbâm!
Informçjam, ka saistîbâ ar Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas Valsts izglîtîbas informâcijas sistçmas (VIIS) piekïuves adreðu maiòu, laika periodâ no 18.06.2021. plkst.17:00 lîdz 20.06.2021. plkst.23:59 Rîgas paðvaldîbas pakalpojumu portâlâ www.eriga.lv iespçjami traucçjumi e-pakalpojumu darbîbâ, kas saistîti ar Izglîtîbas jomu.
Kā autorizēties?

Lai lietotu e-pakalpojumus ar autorizāciju Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā:
  • Fiziskās personas un Juridiskās personas var izmantot valsts pārvaldes vienoto autorizācijas rīku Vienotā pieteikšanās
    vai iepriekš izsniegtu RD lietotāja vārdu un paroli.
  • Gadījumos, ja nav iespēja autorizēties ar valsts pārvaldes vienoto autorizācijas rīku, jāvēršas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (kontaktinformācija - https://www.riga.lv/lv/apkaimju-iedzivotaju-centrs), kur tiks izsniegts RD lietotāja vārds un parole. Detalizētāku informāciju par autorizācijas lietotāja vārda un paroles izsniegšanu, kā arī par nepieciešamajiem dokumentiem lūdzu skatīt šeit.
Copyright © 2003-2021, v.1.5.9.5 (04.03.2021), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietoðanas kârtîba