Kā autorizēties?

Lai varētu lietot e-pakalpojumus ar autorizāciju Rīgas pilsētas pašvaldības interneta portālā:
 • Fiziskās personas var izmantot banku autorizāciju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes eID karti/LVRTC e-parakstu, vai saņemto lietotāja pieteikšanās vārdu un paroli Rīgas domē.
 • Juridiskām personām, lai saņemtu autorizācijas tiesības (lietotāja vārdu un paroli), tiks pārbaudītas pakalpojuma pieprasītāja pārstāvības tiesības. Gadījumā, kad juridiskā persona nav jāreģistrē LR Uzņēmumu reģistrā, bet to kā nodokļu maksātāju reģistrē VID, jāiesniedz VID izdotu nodokļu maksātāja apliecību un dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības kopijas, uzrādot oriģinālus.
Lai saņemtu pieteikšanās vārdu un paroli, Jums, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), jāierodas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā:
Kungu ielā 7/9
Darba laiks:
 • Pirmdienās: 8:30 - 18:00
 • Otrdienās: 8:15 - 17:00
 • Trešdienās: 8:15 - 17:00
 • Ceturtdienās: 8:15 - 18:00
 • Piektdienās: 8:15 - 16:00
Rīgas klientu centrā Brīvības ielā 49/53
Darba laiks:
 • Pirmdienās: 8:00 - 19:00
 • Otrdienās: 8:00 - 19:00
 • Trešdienās: 8:00 - 19:00
 • Ceturtdienās: 8:00 - 19:00
 • Piektdienās: 8:00 - 19:00
 • Sestdienās: 10:00 - 15:00
E. Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31 un Rūpniecības ielā 21.
Darba laiks:
 • Pirmdienās: 8:30 - 18:00
 • Otrdienās: 8:30 - 17:00
 • Trešdienās: 8:30 - 17:00
 • Ceturtdienās: 8:30 - 17:00
 • Piektdienās: 8:30 - 16:00
Pusdienas pārtraukums no 12.30 – 13.00


Kontakttālrunis: 80000800

Lai atvieglotu lietotāja vārda un paroles piešķiršanas procesu, pirms savas identitātes apliecināšanas klātienē Rīgas domē, Jūs varat aizpildīt datus par sevi tiešsaistē: Juridiska persona, Fiziska persona
Copyright © 2003-2018, v.1.5.7.0 (04.09.2017), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība