Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Kā autorizēties?

Lai lietotu e-pakalpojumus ar autorizāciju Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā:
  • Fiziskās personas un Juridiskās personas var izmantot valsts pārvaldes vienoto autorizācijas rīku Vienotā pieteikšanās
    vai iepriekš izsniegtu RD lietotāja vārdu un paroli.
  • Gadījumos, ja nav iespēja autorizēties ar valsts pārvaldes vienoto autorizācijas rīku, jāvēršas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (kontaktinformācija - https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm), kur tiks izsniegts RD lietotāja vārds un parole. Detalizētāku informāciju par autorizācijas lietotāja vārda un paroles izsniegšanu, kā arī par nepieciešamajiem dokumentiem lūdzu skatīt šeit.
Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība