Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Autorizācijas tiesību piešķiršana Rīgas pilsētas pašvaldības e-pakalpojumu lietošanai pašvaldības interneta portālā www.eriga.lv
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Apmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) e-pakalpojumu pieejamību
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Ja persona vēlas lietot pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls) pieejamos e-pakalpojumus, kuru saņemšanai nepieciešama autorizācija, tā vēršas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (turpmāk - APC) autorizācijas tiesību piešķiršanai portālā.
  Persona APC darbiniekam apliecina savu identitāti, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, pilnvarojuma gadījumā uzrāda pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu oriģinālus. APC darbinieks, pamatojoties uz personas klātienē sniegto informāciju, izdrukā un izsniedz personai parakstīšanai noteikta parauga iesniegumu divos eksemplāros, kā arī iepazīstina personu ar Autorizācijas noteikumiem portālā (turpmāk - noteikumi), tos izsniedzot.
  Persona pārbauda iesnieguma datu pilnīgumu un pareizību. Parakstot iesniegumus, persona apliecina datu pareizību, apņemas ievērot noteikumus un piekrīt personas datu apstrādei.
  APC darbinieks paraksta iesniegumus un vienu eksemplāru atdod personai, vienlaicīgi izsniedzot autorizācijas datus portālā.
  APC darbinieks identificē personu, kas ir tiesīga pārstāvēt un rīkoties juridiskās personas vārdā atbilstoši Uzņēmumu reģistra (turpmāk - UR) datiem. Pilnvarojuma gadījumā APC darbinieks pārbauda pilnvaru izdevušās personas pārstāvības tiesības UR.
  Gadījumā, kad juridiskā persona nav jāreģistrē UR, bet to kā nodokļu maksātāju reģistrē VID, jāiesniedz VID izdotu nodokļu maksātāja apliecību un dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD APC 25.05.2018. Privātuma atruna par Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu apstrādi Privātuma atruna par Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu apstrādi.docx
 • RD ID 06.02.2014. in. Nr.4 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir autorizācijas tiesības Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā" 4.RD.ieksejie noteikumi-06.02.2014.doc
 • RD ID 06.02.2014. pielikums in. Nr.4 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība pieškir autorizācijas tiesības Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā" - Autorizācijas noteikumi Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv Pielikums 4.RD.ieksejiem noteikumiem-06.02.2014.doc
 • RD ID 24.10.2018 reglaments Nr.3 "Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reglaments" RD-18-3-rgi.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) Jāiesniedz noteikta parauga iesniegums (iesniegumu sagatavo APC darbinieks, pamatojoties uz personas klātienē sniegto informāciju).
  2) Fiziskai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Fiziskas personas pilnvarojuma gadījumā nepieciešams uzrādīt notariāli apliecinātas pilnvaras oriģinālu.
  3) Juridiskai personai (tās pārstāvim) jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Juridiskas personas pilnvarojuma gadījumā jāiesniedz vai jāuzrāda pilnvaras oriģināls. Gadījumā, kad juridiska persona nav jāreģistrē UR, bet to kā nodokļu maksātāju reģistrē VID, jāiesniedz VID izdotu nodokļu maksātāja apliecību un dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  APC darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
  Atgādinājums:
  Lietotājam ir pienākums, pirmo reizi autorizējoties portālā, nomainīt paroli uz jaunu, sev vien zināmu burtu, ciparu un speciālo simbolu virkni (minimāli 8 simboli, t.sk. lielie, mazie burti, speciālie simboli). Atkārtota autorizēšanās ar pašvaldības izsniegtu paroli nav iespējama.
  Personai ir pienākums nepieļaut autorizācijas datu izpaušanu trešajām personām un nesankcionētu piekļuvi tiem.
  Brīdinājums:
  Pašvaldībai ir tiesības bloķēt personas autorizācijas tiesības, ja:
  1) netiek pildīti vai tiek pārkāpti noteikumi;
  2) rodas pamatotas aizdomas, ka lietotāja konts tiek izmantots neparedzētiem mērķiem vai tiek veiktas darbības, kas var bloķēt un/vai traucēt portāla darbību.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona klātienē paraksta noteikta parauga aizpildītu iesniegumu.
 • Tālrunis   -   Zvanot uz Rīgas domes bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000800 var iegūt papildus informāciju par pakalpojumu, tā pieprasīšanas un saņemšanas kārtību. Persona pa tālruni var pieprasīt lietotāja vārda bloķēšanu, atbloķēšanu vai jaunas paroles izsniegšanu (šajā gadījumā, lai personu identificētu, būs nepieciešams atbildēt APC darbiniekam uz identifikācijas jautājumu).
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Personai tiek izsniegts APC parakstīts iesnieguma eksemplārs, noteikumi un autorizācijas tiesības (lietotāja vārds un pirmreizējā pieslēgšanās parole).
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.eriga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība