Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu noteikšana par nekustamo īpašumu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sniegt informāciju Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei par personām, kurām pieder zemes, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā - dabas liegumā vai dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā) un kurām var piešķirt nodokļu atvieglojumus.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Likuma 'Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 29. pants pirmā daļa nosaka, ka Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem.
Pakalpojuma būtība noteikt vai iesniedzējam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar šo likumu.
Slēdzienu Mājokiļu un vides departaments nosūta Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldei lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Persona, kurai īpašumā ir zeme, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā - dabas liegumā vai dabas parka "Piejūra" dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā), ja nekustamais īpašums tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejams sabiedrībai
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • RD 18.12.2012. sn. Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=254268
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikums nekustamā nodokļa atlaides saņemšanai par Īpaši aizsargajamo dabas teritorijas apsaimniekošanu MVD-V5.Vp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums atbilstoši Rīgas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.198 'Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā' 1.pielikumam
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem nākošajam gadam iesniedzams līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs nosūta pieteikumu uz e-pastu: dmv@riga.lv
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz pieteikumu
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta pieteikumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Atbildi par iespējam saņemt nekustamā īpašuma atvieglojumu nosūa uz iesniedzēja norādīto e-pastu.
 • Korespondence   -   Atbildi par iespējam saņemt nekustamā īpašuma atvieglojumu nosūta uz iesniedzēja norādīto adresi
 • Klātiene   -   Iesniedējs ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem atbildi par iespējam saņemt īpašuma nodokļa atvieglojumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Brīvības iela 49/53 Juridisko konsultāciju nodaļa, 5.stāvs , Tālrunis: +371 67012509, +371 67012540, +371 67105683, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.00-18.00 (Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30)
  Otrdiena: 8.00-17.00 (Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30)
  Trešdiena: 8.00-17.00 (Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30)
  Ceturtdiena: 8.00-17.00 (Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30)
  Piektdiena: 8.00-16.00 (Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība