Inform�jam, ka �.g. 30. apr�l� no pl. 14.00-23.59 tiks veikti pl�noti pilnveido�anas darbi e-pakalpojum� "Tirdzniec�bas at�aujas". L�dzam nor�d�taj� laika period� neizmantot e-pakalpojumu "Tirdzniec�bas at�aujas"! Atvainojamies par Jums rad�taj�m ne�rt�b�m!
Inform�jam, ka �obr�d www.eriga.lv port�la e-pakalpojumos nav iesp�jams veikt nor��inus! Atvainojamies par sag�d�taj�m ne�rt�b�m!
Informējam, ka saistībā ar Administratīvo teritoriālo reformu var būt ietekmēta datu apmaiņa no valsts informācijas sistēmām, reģistriem un tāpēc tas var ietekmēt vairāku e-pakalpojumu saņemšanu laika periodā no š.g. 1. jūlija līdz 31. jūlijam. Atvainojamies par radītajām neērtībām!
Copyright © 2003-2021, v.1.5.9.5 (04.03.2021), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība