Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Asenizatoru reģistrēšana asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Asenizatoru reģistrēšana, asenizatoru reģistra izveidošanā un uzturēšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Asenizators griežas ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļā, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai e-pastu. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic asenizatora reģistrēšanu asenizatoru reģistrā un ievieto asenizatoru Mājokļu un vides departamenta mājas lapā sadaļā 'Asenizatori'.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskā persona vai uzņēmējs, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību kā asenizācijas pakalpojumu veicējs.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK not Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" https://likumi.lv/doc.php?id=291947
 • RD 19.12.2018 not. Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību https://likumi.lv/ta/id/304471-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-uzskaites-un-kontroles-kartibu
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Reģistrācijas iesniegums asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā MVD-V3.1.Ap.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. iesniegums;
  2.Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 'Autotransporta direkcija' izsniegtās licences kravas komercpārvadājumiem vai sertifikāta kravas pašpārvadājumiem kopija;
  3.Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, ka iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
  4.līguma ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku kopiju;
  5.apliecināta transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  14
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei nepieciešams saņemt papildus informāciju, dokumentus
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas ieraksta dzēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Departamenta direktoram, savukārt Departamenta direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomu, kravas komercpārvadājumu/kravas pašpārvadājumu jomu, profesionālās darbības sfēru, vides aizsardzības jomu, finanšu saistību izpildi, tostarp asenizatoram Latvijā ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, Departamenta izveidota komisija:
  1. uz laiku līdz vienam mēnesim aptur asenizatora tiesības sniegt decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, brīdinot par izslēgšanu no asenizatoru reģistra, ja pārkāpumi netiks novērsti;
  2. ja mēneša laikā asenizators nav novērsis pārkāpumus, pieņem lēmumu par izslēgšanu no asenizatoru reģistra.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu un nepieciešamo dokumentu kopijas uz e-pastu dmv@riga.lv. Iesniegumam jābūt ar elektronisko parakstu.
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Mājokļu un vides departamentā Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļā vai Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu un nepieciešamos dokumentus pa pastu uz Mājokļu un vides departamentu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Iesniedzējs saņem informāciju par reģistrāciju vai reģistrācijas grozījumiem Mājokļu un vides departamenta mājas lapā sadaļā "Asenizatori"
 • Tālrunis   -   saņem informāciju par reģistrāciju vai reģistrācijas grozījumie zvanot pa tālruņiem: +37167105320, +37167012626, +37167026698, +37167181972.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, Juridisko konsultāciju nodaļa Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Kr.Valdemāra iela 5, Rīga, LV1010, 310.kab., Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa, , Tālrunis: +37167105683, +37167012509, +37167105320, +37167105684, E-pasta adrese: dmv@riga.lv, WWW: http://mvd.riga.lv/asenizatori
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30 -18.00
  Otrdiena: 08.30 -17.00
  Trešdiena: 08.30 -17.00
  Ceturtdiena: 08.30 -17.00
  Piektdiena: 08.30 -16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība