Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Sociālās rehabilitācijas programma jauniešiem ar uzvedības traucējumiem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Veicināt Rīgas pilsētā dzīvojošu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo integrāciju un mazināt sociālās atstumtības riskus.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Sociālās rehabilitācijas programma (turpmāk - Pakalpojums) tiek nodrošināta Rīgas pašvaldības sociālā riska grupas jauniešiem, vecumā no 13-18 gadiem (turpmāk - jaunieši), kuriem Rīgas Sociālais dienests (turpmāk - RSD) ir konstatējis multiplas sociālās problēmas, kas ir šķērslis veiksmīgai sociālai integrācijai.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojums tiek sniegts jauniešiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kuru dzīvesvieta deklarēta dzīvesvieta Rīgas pilsētas pašvaldībā un atbilst šādām pazīmēm:
  1. jaunieši ar uzvedības problēmām (konstatēti likumpārkāpumi, skolas neapmeklēšana, mācīšanās grūtības, negatīvisms, norobežošanās no apkārtējiem, agresivitāte, zagšana, klaiņošana, melošana, apsaukāšanās, u.c.),
  2. jaunieši ar zemu motivāciju uzlabot savu dzīves kvalitāti, vērojamas regulāras garastāvokļa maiņas, depresīvs un noraidošs noskaņojums,
  3. Sociālā izolētība (nepietiekams sociālais atbalsts, hobiju un interešu trūkums, jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, romu tautības jaunieši, ar šauru sociālo kontaktu loku),
  4. jaunieši ar zemām sociālām prasmēm un iemaņām (zemas komunikācijas un saskarsmes prasmes, t.sk., prasmes risināt problēmas un konfliktus, lūgt palīdzību, atzīt kļūdas un problēmas, strādāt individuāli un grupā, iegūt informāciju un aizpildīt dokumentāciju, atrast darbu, apzināt savus resursus un stiprās puses, plānot laiku un budžetu, uzņemties atbildību, u.c.),
  5. izglītības problēmas (neapmeklē vai neregulāri apmeklē izglītības iestādi, nepabeigta pamatskolas izglītība).
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • MK 13.06.2017. not. Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Jaunieša likumiskais pārstāvis vēršas RSD, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu Pakalpojuma saņemšanai.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un saņemšanas un Pakalpojuma atbilstības jaunietim izvērtējuma, pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Ja lēmums ir pozitīvs Rīgas Sociālais dienests sagatavo nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Pakalpojums tiek pārtraukts, ja:
  1. Jaunieša likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma pārtraukšanu;
  2. Jaunietis mainījis/pārcēlies uz citu dzīvesvietu ārpus Rīgas administratīvās teritorijas;
  3. Jaunietis pārkāpj pakalpojuma sniedzēja noteiktos Iekšējās kārtības noteikumus;
  4. Pakalpojuma sniedzēja pamatojuma dokuments par pakalpojuma pārtraukšanu jaunietim;
  5. Sasniegts pakalpojuma saņemšanas mērķis, klientam pakalpojums nav nepieciešams.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums (vēršas dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajā centrā)
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048 / 67037695 / 67012126 / 67012271
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana pie pakalpojuma sniedzēja
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests - vēršoties dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajā centrā (Rīgas Sociālā dienesta teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055, 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 ((konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 ((konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 ((konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 ((konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 ((konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrība 'Latvijas Samariešu apvienība', Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014., Tālrunis: +371 8898, E-pasta adrese: samariesi@samariesi.lv, WWW: http://www.samariesi.lv/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Otrdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Trešdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Piektdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrība 'Resiliences centrs', Elizabetes iela 31-13, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +371 28604088, E-pasta adrese: janis.blazevics@resilience.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Otrdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Trešdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Piektdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrība 'Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija', Zemitānu laukums 5, Rīga, LV-1006, Tālrunis: +371 26682721, E-pasta adrese: Ivita.Pukite@sosbca.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Otrdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Trešdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Piektdiena: 9:00 - 17:00 (Brīvi plānots atbilstoši klientu vajadzībām)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība