Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (to domājamo daļu), viendzīvokļa māju, neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu atsavināšana, pārdodot izsolē
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Organizēt un nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo neizīrētu dzīvokļu (to domājamo daļu), neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu un viendzīvokļa māju, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, atsavināšanas procesu (pārdošanu)
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Pēc pašvaldības iniciatīvas vai personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija virza jautājumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanā Rīgas domē. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  - zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes;
  - kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar Rīgas pilsētas pašvaldību;
  - persona, kurai zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu, var iegūt nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu, ja tā izsludinātajā termiņā ir iesniegusi pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
  - fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlas iegūt īpašumā objektu
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Publiskas personas mantas atsavināšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490
 • MK 01.02.2011. not. Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" http://likumi.lv/doc.php?id=225779
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Fiziskas personas pieteikums izsolei Fiziskas per.pieteikums izsolei.docx
 • Fiziskas personas pirmpirkuma pieteikums Fiziskas per.pirmpirkuma pieteik.docx
 • Juridiskas personas pieteikums izsolei Juridiskas per.pieteikums izsolei.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pieteikums izsolei vai pirmpirkuma tiesību izmantošanai un tam pievienotie dokumenti
  Fiziskai personai:
  - maksājumu apliecinošs dokuments;
  - pilnvarotai personai notariāli apstiprināts pilnvarojuma apliecinošs dokuments (kopija)
  Juridiskajai personai:
  - maksājumu apliecinošs dokuments;
  - apliecināts spēkā esošu statūtu noraksts/izraksts par juridiskās personas vai
  personālsabiedrības (amatpersonu, personālsabiedrībām - biedru) kompetences apjomu;
  - juridiskās personas vai personālsabiedrības lēmums par atsavināmās nekustamās mantas pirkšanu;
  - valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību
  (izziņa ir derīga, ja tā izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas);
  - Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka samaksāti likumā paredzētie nodokļi un nodevas,
  ja noteikumos ir paredzēts nekustamā īpašuma nomaksas pirkums;
  - pilnvarojumu apliecinošs dokuments, ja izsolē pārstāvēs persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no statūtiem
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  74
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Izsoles dalībnieku veiktais maksājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa (nodrošinājuma, reģistrācijas un pirkuma maksa) ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā:
  Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā: reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS, kods NDEALV2X, IBAN konts LV43NDEA0022000000000 vai Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā: reģistrācijas Nr.90011524360, AS 'SEB banka', konts LV84UNLA0022000000000
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  - Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā 'Latvijas Vēstnesis' publicēto izsoļu termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām
  - izsolē nosolītā augstākā summa par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas;
  - institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas;
  - nekustamā īpašuma nosolītājs 30 dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izdotu administratīvo aktu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja, iesniedzot iesniegumu Rīgas domē, Rātslaukums 1, Rīga;
  Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones iela 1A, Rīga
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   E-pasts - iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu parakstīti dokumenti
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un iesniedz dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011, Tālrunis: +371 67012007, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00; 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00; 12.45 - 17.15
  Trešdiena: 8.30 - 12.00; 12.45 - 17.15
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00; 12.45 - 17.15
  Piektdiena: 8.30 - 12.00; 12.45 - 16.15
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā: reģistrācijas Nr.90011524360, Luminor Bank AS, kods NDEALV2X, IBAN konts LV43NDEA0022000000000 vai Rīgas pilsētas pašvaldības norēķinu kontā: reģistrācijas Nr.90011524360, AS 'SEB banka', konts LV84UNLA0022000000000
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība