Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikuma iesniegšana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Pulcēšanas brīvības garantēšana
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Ikvienam atbilstoši likumam "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.
  Lai paziņotu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldībā ir iesniedzams pieteikums, kurā atbilstoši likuma 'Par sapulcēm, gājieniem un piketiem' prasībām, ir norādāma šāda informācija:
  1) pasākuma veids - sapulce, gājiens vai pikets, veidlapā atzīmējot atbilstošo veidu;
  2) pasākuma norises datums un laiks;
  3) pasākuma norises vieta, gājiena rīkošanas gadījumā - maršruts;
  4) plānotais pasākuma dalībnieku skaits;
  5) pasākuma organizators;
  6) pasākuma vadītājs;
  7) pasākuma vadītāja palīgs vai palīgi, ja tādi nepieciešami;
  8) kārtības uzturētāji (uz katriem 100 pasākuma dalībniekiem nepieciešami 2 kārtības uzturētāji), kas veic pašrocīgu parakstu uz pieteikuma.
  Visām pieteikumā minētajām fiziskām personām ir norādāms vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Sapulces, gājiena un piketa organizators, pasākuma vadītājs, pasākuma vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs nevar būt persona, kas:
  1) nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
  2) nav Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, vai arī persona, kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;
  3) cenšas izmantot minētos pasākumus tādu organizāciju mērķiem, kuru darbība Latvijā ir aizliegta;
  4) gada laikā ir sodīta administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu vai par sīko huligānismu, vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām, vai arī par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu;
  5) atzīta par rīcības nespējīgu.
  Sapulces, gājienus un piketus ir tiesīgas rīkot arī Latvijas Republikā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās juridiskās personas, kuras gada laikā nav sodītas administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu. Šajā gadījumā tās nosaka vienu vai vairākus pasākuma atbildīgos organizatorus, kuriem jāatbilst likuma 4.panta prasībām.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
 • Latvijas Republikas Satversme http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980
 • Likums "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=42090
 • RD 19.06.2007. sn. Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=160837
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikums par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu Pieteikums par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Sapulces, gājiena vai piketa organizatoram ir jāiesniedz pieteikums par attiecīga pasākuma rīkošanu klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā ne agrāk kā 4 mēnešus un ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises. Iesniedzot pieteikumu fiziskām personām jāuzrāda pase, savukārt juridiskās personas pārstāvim jāuzrāda pase un jāiesniedz juridiskās personas pilnvara iesniegt pieteikumu.
  Pieteikumam jāpievieno:
  1) pasākuma norises vietas shēma vai maršruts;
  2) līguma kopija, ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu;
  3) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.
  Saskaņā ar likuma 'Par sapulcēm, gājieniem un piketiem' regulējumu, skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana ir iespējama tikai sapulču laikā un ja tas pieteikts vienlaikus ar pasākumu un minēto iekārtu lietošana nav ierobežota vai aizliegta.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Pašvaldības noteiktos ierobežojumus un aizliegumu rīkot pasākumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur administratīvā akta darbību.
  Atgādinājums:
  Lai netiktu apdraudēti attiecīgā pasākuma dalībnieki un tiktu novērsti likuma 15.panta otrajā daļā minētie apstākļi, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu noteikt ierobežojumus attiecībā uz pasākuma norises vietu, laiku un veidu, netraucējot īstenot pasākuma mērķi, ja tā kopīgi ar organizatoru nevar vienoties par nepieciešamajām izmaiņām pasākuma norisē.
  Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja tiek konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību un minētos apdraudējumus nav iespējams novērst, nosakot ierobežojumus attiecībā uz pasākuma norisi.
  Minēto lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms pieteiktā pasākuma norises dienas. Ja pasākums pieteikts, ievērojot likuma 13.panta otrās daļas otrajā teikumā noteikto kārtību un termiņu, pašvaldība lēmumu ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā 6 stundas pirms pieteiktā pasākuma norises.
  Ja likuma 15.panta otrajā daļā norādītie apstākļi ir noskaidroti pēc likumā noteiktā 5 darbdienu termiņa, pašvaldība ir tiesīga lēmumu pieņemt pēc attiecīgo apstākļu noskaidrošanas.
  Brīdinājums:
  Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumu Nr.1312 'Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem' 2.2.apakšpunktam, aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem bez saskaņošanas ar valsts aizsardzības objekta valdītāju ir aizliegts rīkot sapulces, gājienus un piketus. Informācija par noteiktajām aizsargjoslām un to platumu noteikta Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 'Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu'.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pieteikums iesniedzams Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9 vai tā teritoriālajās atrašanās vietās: Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31 un Eduarda Smiļģa ielā 46.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Pašvaldības lēmums par aizliegumu rīkot pasākumu vai pasākumam noteiktajiem ierobežojumiem atbilstoši organizatora izvēlei tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto organizatora adresi.
 • Klātiene   -   Pašvaldības lēmums par aizliegumu rīkot pasākumu vai pasākumam noteiktajiem ierobežojumiem atbilstoši organizatora izvēlei ir saņemams klātienē, Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļā.
 • Cits   -   Latvijas Republikas Satversmes 103.pants un likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" 13.panta otrā daļa pulcēšanās brīvības īstenošanai paredz paziņošanas, nevis atļaujas saņemšanas sistēmu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaAdministrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rātslaukums1, Tālrunis: +371 67105361, 67026070, 67105489
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība