Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Nodrošināt personas ar garīga rakstura traucējumiem dzīvošanu pēc iespējas neatkarīgi tai ierastajā vidē, darba dienās, dienas laikā sniegt sociālo un psihosociālu atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk - Dienas aprūpes centra pakalpojums) nodrošina speciālistu atbalstu - sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstīšanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.
  Dienas aprūpes centra pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:
  1. uzraudzība;
  2. atbalsts pašaprūpē:
  3. ēdināšana (vienu reizi dienā);
  4. sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas;
  5. individuālās un grupu nodarbības (pašaprūpes spēju, prasmju un iemaņu uzturēšanai/attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā) atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;
  6. informatīvi - izglītojošie pasākumi (brīvā laika attīstoša un saturiska pavadīšana - lekcijas, ekskursijas, kultūras pasākumi u.c.);
  7. pastaigas;
  8. atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (konsultācijas, atbalsta, izglītojošās grupas u.c.).
  Dienas aprūpes centra pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Rīgas pilsētas pašvaldībā tiesības saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu ir pilngadīgai personai:
  1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  2. kurai saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešama sociālā rehabilitācija dienas laikā, ir nepieciešams dienas aprūpes centra pakalpojums;
  3. kurai ir garīga rakstura traucējumi, noteikta invaliditāte vai persona sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
  4. kurai ir smagi un dziļi garīga rakstura, kā arī kompleksie funkcionālie traucējumi, tai skaitā personas ar komplicētiem uzvedības traucējumiem, izteiktām autiska spektra iezīmēm, zemām pašaprūpes spējām, zemu kognitīvo līmeni;
  5. kura neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus (izņemot skolēnu brīvlaikus) un nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu dienas aprūpes centra pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma līgumu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz:
  1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo traucējumu veidu(-us) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, rekomendācijas aprūpei un profilaksei.
  Vēršoties pie ģimenes ārsta, ieteicams izmantot aprakstā ievietoto veidlapu "Pieprasījums ģimenes ārstam";
  3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko pakalpojuma veidu;
  4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja dienas aprūpes centra pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
  5. citus dokumentus (kuri nepieciešami dienas aprūpes centra pakalpojuma piešķiršanai un nodrošināšanai).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Dienas aprūpes centra pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Rīgas pilsētas budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, bet ja persona saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem, personas pienākums ir samaksāt dienas aprūpes centra pakalpojuma sniedzējam dienas aprūpes centra pakalpojuma ietvaros nodrošinātās ēdināšanas izdevumus, izņemot, ja ģimenei (personai) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, saskaņā ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 110.1 punktu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas (dokumenti minēti sadaļā "Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti") pieņem lēmumu par dienas aprūpes centra pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu (t.sk. sniegt izbeigšanu vai pārtraukšanu).
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Dienas aprūpes centra pakalpojuma (turpmāk - pakalpojums) saņēmējam (klientam) ir šādi pienākumi:
  1. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  2. noslēgt līgumu, lai saņemtu pakalpojumu;
  3. ievērot pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
  4. pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  5. piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
  Brīdinājums:
  Dienas aprūpes centra pakalpojumu (turpmāk - pakalpojums) izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona rakstiski lūdz izbeigt pakalpojuma sniegšanu;
  2. ir beidzies lēmumā noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;
  3. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālais pakalpojums nav nepieciešams, ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
  4. pakalpojuma saturs tiek nodrošināts cita sociālā pakalpojuma ietvaros;
  5. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
  6. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
  7. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
  8. iestājusies personas nāve.
  Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. persona slimo ar infekcijas slimību;
  3. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  4. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
  Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai.
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055/ 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Dienas aprūpes centra apmeklējums
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem"Cerību ligzda", Balvu ielā 11, Rīga, Tālrunis: +371 67112725 / 28451510, E-pasta adrese: ceribu.ligzda@rupjuberns.lv, WWW: http://www.rupjuberns.lv/index.php/dienas-aprpes-centri
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:00-17:30
  Otrdiena: 8:00-17:30
  Trešdiena: 8:00-17:30
  Ceturtdiena: 8:00-17:30
  Piektdiena: 8:00-17:30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem"Cerību māja", Rēzeknes iela 2a, Rīga, Tālrunis: +371 67241209 / 28451510, E-pasta adrese: ceribu.maja@rupjuberns.lv, WWW: http://www.rupjuberns.lv/index.php/dienas-aprpes-centri
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:00 - 18:00
  Otrdiena: 8:00 - 18:00
  Trešdiena: 8:00 - 18:00
  Ceturtdiena: 8:00 - 18:00
  Piektdiena: 8:00 - 18:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem "Cerību tilts", Ieriķu ielā 2B, Rīga, Tālrunis: +371 67562191 / 28451510, E-pasta adrese: ceribu.tilts@rupjuberns.lv, WWW: http://www.rupjuberns.lv/index.php/dienas-aprpes-centri
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 17:30
  Otrdiena: 8:30 - 17:30
  Trešdiena: 8:30 - 17:30
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:30
  Piektdiena: 8:30 - 17:30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšana: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem "Mēness māja", Putnu iela 6, Rīga, Tālrunis: +371 6760 7557 / 28451510, E-pasta adrese: meness.maja@rupjuberns.lv, WWW: http://www.rupjuberns.lv/index.php/dienas-aprpes-centri
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:00 - 18:00
  Otrdiena: 8:00 - 18:00
  Trešdiena: 8:00 - 18:00
  Ceturtdiena: 8:00 - 18:00
  Piektdiena: 8:00 - 18:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem "Cerību skola", Ludzas iela 43, Rīga, Tālrunis: +371 20001182 / 28451510, E-pasta adrese: ceribu.skola@rupjuberns.lv, WWW: http://www.rupjuberns.lv/index.php/dienas-aprpes-centri
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:00 - 18:00
  Otrdiena: 8:00 - 18:00
  Trešdiena: 8:00 - 18:00
  Ceturtdiena: 8:00 - 18:00
  Piektdiena: 8:00 - 18:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: SIA "SARC "Saule"" Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Saule", Kolkasraga iela 18 un Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Saule", Ezera filiāle, Ezera iela 21, Rīga, Tālrunis: +371 67617609, E-pasta adrese: irina.rulle.saule@apollo.lv, WWW: http://saule.org.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00
  Otrdiena: 9:00 - 17:00
  Trešdiena: 9:00 - 17:00
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00
  Piektdiena: 9:00 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Nodibinājums "Fonds KOPĀ" Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "KOPĀ", Raunas iela 64, Rīga, Tālrunis: +371 67840295 / 25633775, E-pasta adrese: fonds.kopa@gmail.com, WWW: http://fondskopa1.ingridizains.lv/pakalpojumi/dienas-centra-pakalpojums/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 16:30
  Otrdiena: 8:30 - 16:30
  Trešdiena: 8:30 - 16:30
  Ceturtdiena: 8:30 - 16:30
  Piektdiena: 8:30 - 16:30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Gaismas stars" Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām)"Gaismas stars", Pērnavas iela 62, Rīga, Tālrunis: +371 67272873, E-pasta adrese: gaismasstars@inbox.lv, WWW: http://gaismasstars.lv/lv/pakalpojumi/dienas-aprupes-centrs
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00
  Otrdiena: 9:00 - 17:00
  Trešdiena: 9:00 - 17:00
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00
  Piektdiena: 9:00 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām) "Saulessvece", Cēsu iela 8, Rīga, Tālrunis: +371 67339190 / 26039913, E-pasta adrese: svjp@apollo.lv, WWW: http://svjp.lv/lv/info/sociala-rehabilitacija-dac-saulessvece
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 17:30
  Otrdiena: 8:30 - 17:30
  Trešdiena: 8:30 - 17:30
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:30
  Piektdiena: 8:30 - 17:30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīga veselības traucējumiem, Imantas 8. līnija 1, k-3, Rīga, Tālrunis: +371 26176901, E-pasta adrese: inga.skestere@lkndz.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:00 - 19:00
  Otrdiena: 8:00 - 19:00
  Trešdiena: 8:00 - 19:00
  Ceturtdiena: 8:00 - 19:00
  Piektdiena: 8:00 - 18:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība