Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Aktualizētās augstas detalizācijas virszemes topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Veikt topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Gadījumos, kad topogrāfiskā plāna derīguma laikā līdz būvdarbu uzsākšanai ir konstatēts, ka apvidū esošā virszemes situācija neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, ir jāiesniedz iesniegums par reģistrēta topogrāfiskā plāna aktualizāciju un aktualizēta topogrāfiskā plāna datne.
Iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši 24.04.2012.Ministru kabineta noteikumu Nr.281 'Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi' prasībām. Pēc pārbaudes aktualizētā topogrāfiskā informācija tiek reģistrēta pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un aktualizētā topogrāfiskā plāna datne ar pavadvēstuli nosūtīta klientam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • RD 23.07.2013. sn. Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” http://m.likumi.lv/doc.php?id=259528.
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par aktualizētās augstas detalizācijas virszemes topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā 10_pielikums_Topo_plana.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums ar pievienotu uzmērījuma datni *.dgn vai *.dwg formātā. Iesniegums ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  2
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 23.07.2013. RD saistošajiem noteikumiem Nr.6 'Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi':
  1 objekts - EUR 13,00*
  * Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  2 (divu) darba dienu laikā pēc klienta iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
  10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek veikta iesniegtās informācijas pārbaude un reģistrācija datubāzē
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums ar pievienotu uzmērījuma datni *.dgn vai *.dwg formātā. Iesniegums ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un aktualizētā topogrāfiskā plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, LV-1050, Tālrunis: +371 67105817, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: rdpad.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-18:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-18:00
  Piektdiena: 8:30-15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN reģ.Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība