Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk - aukle) par pilna laika (ne mazāk kā astoņas stundas dienā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, aukle noslēdz līgumu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanas līdzfinansēšanu.
Bērna likumiskais pārstāvis elektroniski Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā sniedz informāciju par savam bērnam izvēlēto aukli. Ja bērna likumiskais pārstāvis Iedzīvotāju reģistrā nav reģistrēts kā bērna vecāks (piemēram, bērna ārpusģimenes aprūpes, pirmsadopcijas aprūpes vai aizbildnības nodibināšanas gadījumā), nepieciešams vērsties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā personīgi, līdzi ņemot dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu (bāriņtiesas lēmums, pilnvara u.c.).
Līdz katra mēneša 5. datumam aukle elektroniski Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā iesniedz līdzfinansējuma pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi.
Pašvaldība pārskaita auklei uz savstarpēji noslēgtajā līgumā norādīto kontu pašvaldības līdzfinansējumu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  I. Prasības auklei:
  1) jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai jāiegūst individuālā komersanta statuss;
  2) jābūt reģistrētai Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (pakalpojuma sniegšanas adrese Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā);
  3) nav bērna likumiskais pārstāvis;
  4) ir noslēgusi līgumu ar bērna likumisko pārstāvi (vecāku).

  II. Prasības bērnam, par kura pieskatīšanu vēlas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, un bērna likumiskajam pārstāvim:
  1) sasniedzis pusotra gada vecumu;
  2) bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētās dzīvesvietas adrese ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  3) ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē un pieteikumā norādītais vēlamais mācību uzsākšanas laiks ir pagājis;
  4) reģistrētajā pieteikumā pirmsskolas izglītības programmas apguvei nav atzīmēts, ka pagaidām nevēlas saņemt uzaicinājumu no pirmsskolas izglītības iestādes;
  5) bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar aukli;
  6) nav bijis iekļauts pretendentu sarakstā uzņemšanai Pašvaldības izglītības iestādē vai ir iekļauts pretendentu sarakstā un uzsāks pirmsskolas izglītības programmas apguvi no kārtējā gada 1. spetembra;
  7) nav un arī iepriekš nav bijis reģistrēts kā pašvaldības izglītības iestādes izglītojamais
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 17.05.2016. sn. Nr. 204 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam” http://likumi.lv/ta/id/282381-kartiba-kada-rigas-pilsetas-pasvaldiba-nodrosina-lidzfinansejumu-privatam-bernu-uzraudzibas-pakalpojumam
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Līgums par pašvaldības līdzfinansēta bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu Lidzfinansejuma_ligums _19.g parasts.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Noslēgts līgums starp aukli un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu par līdzfinansējuma saņemšanu par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu. Auklei saņemot personīgi noslēgto līgumu, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.
  Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā bērna likumiskā pārstāvja iesniegta informācija par izvēlēto aukli.
  Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā iesniegts aukles ikmēneša līdzfinansējuma pieprasījums.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Aukles parakstītu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā iesniegtu līgumu aukle personīgi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā var saņemt pēc 5 darba dienām. 10 darba dienu laikā pēc tam, kad Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā saņemts aukles līdzfinansējuma pieprasījums un tā pamatojuma dokumenti par iepriekšējā mēnesī sniegto bērnu uzraudzības pakalpojumu, līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles kontā kredītiestādē.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieka - direktora vietnieka pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt departamenta direktoram, departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
  Atgādinājums:
  Līdz katra nākamā mēneša 5. datumam auklei elektroniski portālā jāiesniedz finansējuma pieprasījums par iepriekšējo mēnesi.
  Brīdinājums:
  Auklei un bērnam visu periodu, kamēr tiek saņemts pašvaldības līdzfinansējums, jāatbilst Rīgas domes 17.05.2016. saistošajos noteikumos Nr. 204 izvirzītajiem kritērijiem, pretējā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Pakalpojuma sniedzējs (aukle) nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu līgumu par bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanu, kas tiks noslēgts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu
 • Klātiene   -   Pakalpojuma sniedzējs (aukle) iesniedz no savas puses parakstītu līgumu par bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanu 2 eksemplāros. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā līgums jāiesniedz ar pavadvēstuli, kas adresēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam
 • Korespondence   -   Pakalpojuma sniedzējs (aukle) nosūta no savas puses parakstītu līgumu 2 eksemplāros, kas tiks noslēgts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu
 • Portāls   -   Pakalpojuma sniedzējs (aukle) tiešasistē līdz katra nākamā mēneša 5. datumam aizpilda informāciju par bērna pieskatīšanu. Bērna likumiskais pārstāvis iesniedz informāciju par izvēlēto aukli.
 • Tālrunis   -   Konsultāciju saņemšanai par pakalpojumu
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=BUPS
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Aukle saņem abpusēji ar drošu elektronisko parakstu parakstītu līgumu, kas noslēgts starp auki un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanas līdzfinansēšanu
 • Klātiene   -   Aukle saņem abpusēji parakstītu savu līguma eksemplāru. Pēc atskaites saņemšanas Rīgas pilsētas pašvaldība līdzfinansējumu pārskaita uz aukles kontu, kas norādīts līgumā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kungu iela 7/9, Brīvības iela 49/53, Daugavpils iela 31, Eduarda Smiļģa iela 46, Rūpniecības iela 21, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: Nav pieejams, WWW: www.eriga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaIzglītības, kultūras un sporta departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +371 67026817, E-pasta adrese: iksd.izglitiba@riga.lv, WWW: http://www.izglitiba.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība