Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Pabalsts aizgādnim
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) piešķir materiālu atbalstu aizgādņiem un pagaidu aizgādņiem personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Aizgādņa pabalstu var saņemt persona, kuru Rīgas bāriņtiesa iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni. Pabalsta apmērs par specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē dzīvojošu aizgādībā esošu personu ir 14.23 euro mēnesī, par personu, kura nedzīvo specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē 28.46 euro mēnesī.
  Pabalsta izmaksu administrē Sociālais dienests.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Aizgādņa pabalstu aizgādnis var saņemt:
  1. ja aizgādnībā esošas personas pamata dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
  2. ja aizgādnībā esošas personas pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas esošajā specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē ir bijusi Rīgas pilsētas administratīvā teritorija.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • RD 11.12.2007. sn. Nr.98 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=169138
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu pabalstu aizgādnim pabalsta pieprasītājs vēršas Rīgas bāriņtiesā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz lēmuma par aizgādņa iecelšanu norakstu un iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Atbildība par iesniegumā sniegto ziņu patiesumu. Mainoties situācijai aizgādņiem par izmaiņām jāziņo Sociālajam dienestam un Rīgas bāriņtiesai.
  Brīdinājums:
  Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu. Ja pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, attiecīgo pabalsta summu piedzen Sociālais dienests, ceļot prasību tiesā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   bt@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas bāriņtiesu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesas apmeklējums
 • Korespondence   -   Kalēju iela 78, Rīga, LV-1050
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67037746
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz klienta norādīto norēķinu kontu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pabalsta pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746, E-pasta adrese: bt@riga.lv , WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Executive_authority/ipasa_statusa_institucijas/RigasBarintiesa/default.htm
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14.00 - 19.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība