Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Ģimenes asistenta pakalpojums
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Ģimenes asistenta pakalpojums (turpmāk - pakalpojums) nodrošina:
  1. atbalstu un palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā;
  2. atbalstu un palīdzību nodarbinātības jautājumu risināšanā;
  3. atbalstu un palīdzību izglītības jautājumu risināšanā;
  4. atbalstu un palīdzību budžeta plānošanā;
  5. atbalstu un palīdzību atkarības problēmu risināšanā;
  6. atbalstu un palīdzību veselības problēmu risināšanā;
  7. atbalstu un palīdzību sociālo prasmju attīstīšanā (saskarsme un komunikācija ar fiziskām un juridiskām personām, spēja noformulēt vajadzības, orientēšanās sociālajā vidē, spēja izmantot resursus, sociālā aktivitāte u.c.);
  8. atbalstu pašaprūpes prasmju attīstīšanā (personīgā higiēna, ārējais izskats un apģērbs u.c.);
  9. atbalstu sadzīves prasmju attīstīšanā (ēst gatavošana, veļas mazgāšana, mājokļa uzkopšana/iekārtošana, iepirkšanās, samaksa par mājokli, laika plānošana u.c.);
  10. atbalstu un palīdzību bērnu aprūpes un audzināšanas prasmju attīstīšanā un uzlabošanā (asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā, izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bērna un mātes rotaļu organizēšanā, asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā, izglītojošs atbalsts vecāka veselības aprūpes jautājumu risināšanā, izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, vecumposma īpatnībām un vajadzībām).
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt pakalpojumu ir:
  1. līdz 4 stundām nedēļā jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes un personām bez noteiktas dzīvesvietas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
  2. līdz 14 stundām nedēļā ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
  3. līdz 24 stundām nedēļā personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • RD LD 06.02.2015. in. Nr.3 "Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā" IN Nr.DL-15-3-nts_.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu pakalpojumu persona (ģimene) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz:
  1. Iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu (oriģināls);
  2. Psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem (oriģināls).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Personai/ģimenei ir šādi pienākumi:
  1. Sadarboties ar Rīgas Sociālo dienestu bērnam nepieciešamā pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas procesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
  2. Sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  3. Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā;
  4. Ievērot pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību (tai skaitā sadarboties ar ģimenes asistentu);
  5. Trīs darba dienu laikā sniegt informāciju Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem un pakalpojuma sniedzējam, ja tiek pārtraukta pakalpojuma saņemšana.
  Brīdinājums:
  Pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. Persona rakstiski lūdz izbeigt pakalpojuma sniegšanu;
  2. Ir beidzies nosūtījumā noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;
  3. Persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un pakalpojums nav nepieciešams;
  4. Persona mainījusi/pārcēlusies uz citu dzīvesvietu ārpus Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas.
  5. Jaunietis pēc ārpusģimenes aprūpes ir sasniedzis 24 gadu vecumu pirms pakalpojuma saņemšanas.
  Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. Persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. Persona slimo ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību;
  3. Persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  4. Persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
  Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Ja ģimene ar bērniem, kurai trūkst prasmju bērnu aprūpē un audzināšanā un pastāv augsti riski bērna augšanai un attīstībai, nesadarbojas ar ģimenes asistentu un/vai pārtrauc pakalpojuma saņemšanu, Rīgas Sociālais dienests informē Rīgas bāriņtiesu par situāciju ģimenē.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana dzīvesvietā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība 'Svētā Jāņa palīdzība' Laktas iela 8 k-1, Rīga, Tālrunis: +371 67339265, E-pasta adrese: info@svjp.lv, WWW: http://www.svjp.lv/lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00
  Otrdiena: 9:00 - 17:00
  Trešdiena: 9:00 - 17:00
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00
  Piektdiena: 9:00 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs:Biedrība 'Rīgas pilsētas 'Rūpju bērns' Balvu iela 11, Rīga, Tālrunis: +371 67144194, E-pasta adrese: inese.levane@rupjuberns.lv, WWW: http://www.rupjuberns.lv/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00
  Otrdiena: 9:00 - 17:00
  Trešdiena: 9:00 - 17:00
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00
  Piektdiena: 9:00 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", Visbijas prospekts 18, Rīga, Tālrunis: +371 27888987, E-pasta adrese: ilze.berzina@samariesi.lv, WWW: http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/gimenes-asistents
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00
  Otrdiena: 9:00 - 17:00
  Trešdiena: 9:00 - 17:00
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00
  Piektdiena: 9:00 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra" Elizabetes iela 31-5, Rīga, Tālrunis: +371 67012515 / 67398383, E-pasta adrese: gimenes@krize.lv, WWW: http://www.krize.lv/gimenes-krizes-centrs-milgravis/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00-17:00
  Otrdiena: 9:00-17:00
  Trešdiena: 9:00-17:00
  Ceturtdiena: 9:00-17:00
  Piektdiena: 9:00-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība