Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Sociālās rehabilitācijas programma veicina personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā izglītības sistēmā.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem:
  1. Individuālo rehabilitācijas plānu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Individuālo rehabilitācijas plānu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ietver rehabilitologa, fizioterapeita, ergoterapeita, audiologopēda vai logopēda, psihologa, speciālā pedagoga un nepieciešamības gadījumā citu speciālistu bērna funkcionālā stāvokļa novērtējumu un bērnam nepieciešamo konsultāciju, procedūru u.c. pasākumu izstrādi noteiktam laika periodam (līdz 1 gadam), ņemot vērā bērna un viņa ģimenes locekļu individuālās vajadzības;
  2. Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojums bērniem ar kustību traucējumiem. Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojums bērniem ar kustību traucējumiem ietver rehabilitācijas programmas izstrādi, nodrošinot rehabilitācijas komandas speciālistu (ārsta rehabilitologa, fizioterapeita, psihologa, spēļu terapeita) konsultācijas;
  3. Agrīnās korekcijas apmācības pakalpojums bērniem ar invaliditāti. Agrīnās korekcijas apmācības pakalpojums bērniem ar invaliditāti ietver individuālā Portidžas agrīnās korekcijas rehabilitācijas plāna izveidi un tā realizāciju bērnam un viņa vecākiem, balstoties uz Portidžas metodoloģijas principiem.
  5. Agrīnās intervences programma bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm, veicinot bērna iekļaušanos pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, kā arī uzlabojot bērna un ģimeņu sociālo funkcionēšanu. Bērni un viņu ģimenes locekļi saņem kvalificētu speciālistu: sociālā darbinieka, psihologa, speciālā pedagoga, ergoterapeita, logopēda konsultācijas. Konsultācijas tiek sniegtas gan bērnam, gan ģimenes locekļiem, nodrošinot fokusētas atbalsta - izglītojošās grupas, saskarsmes treniņa un dusmu kontroles programmu, ABA (Lietišķās uzvedības analīze) terapiju, kā arī pēc nepieciešamības nodrošinātas konsultācijas bērna dzīvesvietā vai izglītības iestādē.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt pakalpojumu ir bērnam:
  1. Bērnam ar garīgās un/vai fiziskās attīstības traucējumiem;
  2. Bērnam, kura pamata dzīvesvieta deklarēta Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  3. Bērnam, kuram saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams pakalpojums.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz:
  1. Iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu (oriģināls);
  2. Ārstējošā ārsta izsniegta izziņu (veidlapa Nr.027/u) par bērna veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesamību (oriģināls);
  3. Psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, ja pakalpojums nepieciešams bērnam ar garīgās attīstības traucējumiem (oriģināls).
  Pēc visu dokumentu saņemšanas, aizpildes un pozitīva lēmuma pieņemšanas Rīgas Sociālais dienests sagatavo nosūtījumu Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojuma nodrošināšanai konkrētam bērnam.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Bērna likumiskajam pārstāvim ir šādi pienākumi:
  1. Sadarboties ar Rīgas Sociālo dienestu bērnam nepieciešamā sociālā pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas procesā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
  2. Sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  3. Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā;
  4. Piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
  5. Ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
  6. trīs darba dienu laikā sniegt informāciju Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem un pakalpojuma sniedzējam, ja tiek pārtraukta pakalpojuma saņemšana.
  Brīdinājums:
  Sociālo pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. Persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
  2. Ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;
  3. Persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālais pakalpojums nav nepieciešams;
  4. Persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju
  Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. Persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. Persona slimo ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību;
  Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši sociālā pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana institūcijā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojums bērniem ar kustību traucējumiem: Biedrība 'Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem', Varžu ielā 3, Rīgā., Tālrunis: +371 29460606, E-pasta adrese: ilzekenne@e-apollo.lv , WWW: http://www.kustibutraucejumi.lv/lv/par_mums/darbiba/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00-17:00
  Otrdiena: 9:00-17:00
  Trešdiena: 9:00-17:00
  Ceturtdiena: 9:00-17:00
  Piektdiena: 9:00-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Agrīnās korekcijas apmācības pakalpojums bērniem ar invaliditāti: Biedrība 'Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija', Tērbatas ielā 42/44-1, Rīgā., Tālrunis: +371 29666158, E-pasta adrese: Ineta.kursiet@gmail.com , WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialas-rehabilitacijas-un-islaicigas-socialas-aprupes-pakalpojumi-berniem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00-17:00
  Otrdiena: 9:00-17:00
  Trešdiena: 9:00-17:00
  Ceturtdiena: 9:00-17:00
  Piektdiena: 9:00-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Agrīnās intervences programma bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm: Nodibinājums 'Sociālo Pakalpojumu aģentūra', Brīvības ielā 197 A, Rīgā., Tālrunis: +371 29104918, E-pasta adrese: spa@agentura.lv, WWW: http://www.krize.lv/pakalpojumi/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00-17:00
  Otrdiena: 9:00-17:00
  Trešdiena: 9:00-17:00
  Ceturtdiena: 9:00-17:00
  Piektdiena: 9:00-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Individuālo rehabilitācijas plānu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: SIA 'Rīgas veselības centrs' Spulgas iela 24, Kaņiera iela 13, Imantas 8.līnija 1. Korpuss 1, Rīgā., Tālrunis: +371 8801 , E-pasta adrese: rvc@rigasveseliba.lv, WWW: http://rigasveseliba.lv/lv/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00-17:00
  Otrdiena: 9:00-17:00
  Trešdiena: 9:00-17:00
  Ceturtdiena: 9:00-17:00
  Piektdiena: 9:00-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība