Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Sociālajās gultās nodrošina diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā līdz 60 dienām kalendārajā gadā personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ. 'Atelpas brīža' pakalpojuma ietvaros personām ar vidējiem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem līdz 30 dienām kalendārajā gadā nodrošina diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (sociālā aprūpe, uzraudzība, ēdināšana, fiziskās aktivitātes, pašaprūpes un sociālo prasmju uzturēšana un attīstīšana, saturīga brīvā laika pavadīšana, speciālistu konsultācijas), vienlaicīgi īslaicīgi atslogojot piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai:
  1. kuras deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (arī Rīgas patversmes/naktspatversmes adresē);
  2. kurai konkrētais pakalpojums ir piemērotākais pakalpojums saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • MK 13.06.2017. not. Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem
 • MK 24.11.2015. not. Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • RD LD 11.04.2017. in. Nr.7 "Par kārtību, kādā nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības finansēto īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā" 7.RD LD.ieksejie noteikumi-11.04.2017.docx
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieprasījums ģimenes ārstam Pieprasijums gim.arstam_1.pielikums.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā, Rīgas Sociālajā dienestā jāiesniedz:
  1. personas iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  2. iztikas līdzekļu deklarācija, saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 'Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu', noteikto;
  3. primārās veselības aprūpes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes ārsta, ja persona pirms pakalpojuma saņemšanas atrodas stacionārā, izsniegtu izrakstu 'Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes' (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesība pakalpojuma saņemšanai;
  4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
  5. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Papildus pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, daļai klientu pēc ienākumu izvērtēšanas ir jāveic daļēja samaksa par pakalpojumu atbilstoši Rīgas Sociālā dienesta noteiktajam maksājuma apmēram. Samaksa par sociālo gultu (līdz 60 dienām kalendārā gadā) un 'atelpas brīža' (līdz 30 dienām kalendārajā gadā) pakalpojumu tiek noteikta, vērtējot personas (ar personu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu) ienākumus, bet nevērtējot materiālo stāvokli (tostarp personas (ģimenes) rīcībā esošos finanšu līdzekļu uzkrājumus). Netiek izvērtēti klienta atsevišķi dzīvojošā apgādnieka ienākumi. Par pakalpojumu persona (ģimene) maksā, ja personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim (EUR 430 vienai personai). Samaksa par pakalpojumu tiek veikta no personas (ģimenes) rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas veidojas kā starpība starp kopējiem personas (ģimenes) ienākumiem un EUR 430 katram ģimenes loceklim. Pēc pakalpojuma samaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim (EUR 430 vienai personai).
  Samaksas kārtība noteikta Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" XXIX. sadaļā "Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība".
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas (dokumenti minēti sadaļā "Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti") pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Sociālo pakalpojuma saņēmējam (klientam) ir šādi pienākumi:
  1. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  2. noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālo pakalpojumu;
  3. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
  4. maksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par sociālā pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
  5. sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
  Brīdinājums:
  Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja:
  1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. persona slimo ar infekcijas slimību;
  3. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  4. persona vai ģimene neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  5. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekam un/vai klientam;
  6. persona ir ar traheostomu;
  7. personai nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un regulāras bronhoskopijas;
  8. personai izteiktu psihisku un uzvedības traucējumu dēļ nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;
  9. personai ir akūta infekcijas slimība, tai skaitā ar veselības aprūpi saistīta infekcijas slimība (hospitāla infekcija), kā arī personai, kas pārvesta no stacionāras ārstniecības iestādes ar nepabeigtu antibakteriālās terapijas kursu;
  10. persona ar išēmisko insultu ir uzturējusies stacionārā ārstniecības iestādē mazāk par 10 dienām.
  Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstu sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana institūcijā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas pašvaldības SIA 'Rīgas 1. slimnīca', Bruņinieku iela 5, Rīga , Tālrunis: +371 67366257, E-pasta adrese: poliklinika.bruninieku@1slimnica.lv, WWW: www.1slimnica.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība