Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Darba dienās dienas laikā nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  1. Sniegt atbalsta pakalpojumus klienta ģimenei (individuālas konsultācijas, atbalsta/pašpalīdzības grupas);
  2. Sniegt palīdzību pašaprūpes veikšanā, izvērtējot individuāli klienta pašaprūpes iemaņas;
  3. Nodrošināt bērnu ēdināšanu;
  4. Organizēt grupu nodarbības (izglītojošās, socializācijas, radošās, fizisko aktivitāšu, dzīves prasmju darbnīcas);
  5. Sociālo prasmju un sociālo iemaņu/sadzīves prasmju attīstīšana/apgūšana.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam:
  1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  2. kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums;
  3. Dienas centra bērniem pakalpojuma saņemšanai izsniegts Rīgas Sociālā dienesta nosūtījums.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • MK 13.06.2017. not. Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieprasījums ģimenes ārstam Pieprasijums gim.arstam_1.pielikums.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu Dienas centra pakalpojumu bērna vecāki (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai bērna likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un likumisko pārstāvību apliecinošus dokumentus) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
  1. iesniegumu, kurā lūdz piešķirt Rīgas Sociālā dienesta dienas centra bērniem pakalpojumu;
  2. Pēc Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista izvērtējuma tiek sagatavots nosūtījums dienas centra pakalpojuma saņemšanai.
  Vēršoties pie ģimenes ārsta, ieteicams izmantot aprakstā ievietoto veidlapu 'Pieprasījums ģimenes ārstam'.
  3. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
  4. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc bērna vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšana pieņem lēmumu par dienas centra pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Dienas centrā bērnam ir šādi pienākumi:
  1. ievērot dienas centra pakalpojuma sniedzēja noteikto dienas centra pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
  2.dienas centrā neatrasties alkohola narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  3. piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
  Brīdinājums:
  Pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. bērna likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz izbeigt pakalpojuma sniegšanu;
  2. ir beidzies nosūtījumā noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;
  3. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
  4. pakalpojums tiek nodrošināts cita sociālā pakalpojuma ietvaros;
  6. bērns apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
  7. bērns ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
  8. bērns maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.
  Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. Bērns slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. Bērns slimo infekcijas slimību;
  3. Bērns pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  4. Bērns apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem un/vai klientiem.
  Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Dienas centra apmeklējums
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses) , Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 8:30 - 16:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs "Kamene", Salnas ielā 2, Rīga, Tālrunis: +371 67181236, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-berniem-un-jauniesiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-18:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs 'Vecmīlgrāvis', Emmas iela 3, Rīga, Tālrunis: +371 67181515, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-berniem-un-jauniesiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:30-19:00
  Otrdiena: 9:30-19:00
  Trešdiena: 9:30-19:00
  Ceturtdiena: 9:30-19:00
  Piektdiena: 8:30-16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Pakalpojuma sniedzējs: Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs "Čiekurs", Aiviekstes iela 14, Rīga , Tālrunis: +371 67037477, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-berniem-un-jauniesiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:30 - 18:00
  Otrdiena: 9:30 - 18:00
  Trešdiena: 9:30 - 18:00
  Ceturtdiena: 9:30 - 18:00
  Piektdiena: 8:30 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība