Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). Sakarā ar to ietekmēta vairāku e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Personas ar noteiktiem ienākumiem statusa noteikšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) izvērtē un nosaka atbilstību personas ar noteikumiem ienākumiem statusam.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, lai novērtētu personas ienākumu atbilstību personas ar noteiktiem ienākumiem statusam, vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, deklarē iepriekšējo trīs mēnešu ienākumus un iesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus. Pakalpojumu ir iespējams saņemt personai, kas ir denacionalizētās mājas īrnieks, kura pēdējo trīs mēnešu ienākumi nepārsniedz EUR 400 mēnesī vienai personai, bet ja dzīvojamo telpu īrē 2 vai vairāk personas - EUR 320 mēnesī vidēji vienai personai un kuru naudas līdzekļi un vērtspapīru uzkrājumi nepārsniedz piecu mēnešu minimālās darba algas apmēru.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Denacionalizētas mājas īrnieks ir persona, kas dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai vai arī lieto dzīvokli mājā, kuras īpašnieka maiņa notikusi līdz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdim valsts īpašuma konversijas rezultātā vai starpsaimniecību uzņēmumu privatizācijas rezultātā un kurā esošie dzīvokļi nav privatizēti likumos "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā." http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812
 • MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" http://likumi.lv//ta/id/275252?&search=on
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Persona, kura ir denacionalizētās mājas īrnieks un vēlas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, vēršas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, uzrāda ienākumus un ienākumus apliecinošus dokumentus par pēdējiem trīs mēnešiem (netto ienākumus):
  1. Ienākumus no algotā darba (ja persona ir nodarbināta);
  2. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas);
  3. Valsts sociālie pabalsti;
  4. Stipendijas;
  5. Kompensācijas;
  6. Uzturlīdzekļus;
  7. Atsevišķi dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu;
  8. Citi ienākumi (pēc bankas konta izdrukas).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Sociālais dienests lēmumu par personas atbilstību personai ar noteiktiem ienākumiem statusam pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma un visu dokumentu saņemšanas Sociālajā dienestā.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Sociālā dienesta lēmuma spēkā stāšanās dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma spēkā stāšanās dienas.
  Atgādinājums:
  Sociālā dienesta lēmumu par personas atbilstību personai ar noteiktiem ienākumiem statuss ir derīgs vienu gadu. Personai, kura ir denacionalizētās mājas īrnieks un vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, ir pienākums viena mēneša laikā pēc Sociālā dienesta noteiktā termiņa izbeigšanās atkārtoti deklarēt Sociālajā dienestā ienākumus un materiālo stāvokli.
  Brīdinājums:
  Iztikas līdzekļu deklarācijas iesniedzējs, parakstot iztikas līdzekļu deklarāciju, ir atbildīgs par tajā norādīto ziņu patiesumu. Nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā, Sociālais dienests ir tiesīgs atcelt pieņemto lēmumu par personas atbilstību personai ar noteiktiem ienākumiem.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Izziņas elektroniskā versija Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem pieejama pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā SOPA
 • Korespondence   -   Ja ģimene (persona) neatbilst noteiktam ienākumu statusam, Sociālais dienests sagatavo rakstisku lēmumu (negatīvu administratīvo aktu) par personas neatbilstību noteiktajam ienākumu statusam.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Statusa pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 8:30 - 16:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība