Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Iesnieguma izskatīšana no valsts budžeta līdzekļiem finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sociālās rehabilitācijas institūcijā
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Novērtēt personas atbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sociālās rehabilitācijas institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai (turpmāk - palalpojums)
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Rīgas Sociālais dienests, personas klātbūtnē novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam, nosaka sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā, un sastāda novērtējuma protokolu, ja nepieciešams, novērtēšanā iesaistot ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu. Rīgas Sociālais dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
  1. par personas atbilstību Pakalpojuma saņemšanai, ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem:
  2. par personas neatbilstību Pakalpojuma saņemšanai:
  2.1. Ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam kopumā ir novērtēta augstāk par 19 punktiem;
  2.2. Ja novērtējamajās pozīcijās persona ir saņēmusi maksimālo punktu skaitu;
  2.3. Ja ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts ir sniedzis atzinumu, ka personai ir medicīniskas kontrindikācijas Pakalpojuma saņemšanai;
  2.4. Ja persona atkārtoti pieprasa Pakalpojumu, bet viņas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe nav paaugstinājusies (novērtējums nav pasliktinājies salīdzinājumā ar iepriekš veikto novērtējumu);
  2.5. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumu Nr.273 'Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem' prasībām.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  1. Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā, ja funkcionālie traucējumi atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem;
  2. Politiski represētas personas, ja to atbilstība politiski represētās personas statusam ir apliecināta ar dokumentiem (ir izsniegta politiski represētās personas apliecība);
  3. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā cietušie.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • „Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums” http://likumi.lv/doc.php?id=17962
 • Invaliditātes likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=211494
 • Likums "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=34832
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 31.03.2009.not. Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" http://likumi.lv/ta/id/190188-noteikumi-par-kartibu-kada-personas-sanem-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus-socialas-rehabilitacijas-institucijas
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīts funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods atbilstoši SSK-10, medicīniskās kontrindikācijas (ja tādas ir), saņemtās medicīniskās rehabilitācijas laiks specializētā rehabilitācijas centrā vai slimnīcā par valsts budžeta līdzekļiem personām ar pirmreizēju saslimšanu, kas izraisījusi funkcionālos traucējumus, kuru dēļ nepieciešams pakalpojumu saņemt steidzamības kārtā, ceļu satiksmes negadījumā cietušām personām, kuras ieguvušas funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, norāda, ka funkcionālie traucējumi radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma.
  2. Personas iesniegums pakalpojuma saņemšanai. Ja pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis.
  3. Politiski represētas personas un/ vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušas personas statusu apliecinoša dokumenta kopija.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 5 vai 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas (dokumenti minēti sadaļā "Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti") pieņem lēmumu par sociālā darba pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu (5 darba dienas - Politiski represētas personām un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un 10 darba dienas - personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā).
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Personai ir pienākums līdzdarboties pakalpojumu sniedzēja izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna īstenošanā, kā arī ievērot pakalpojumu sniedzēja noteikto kārtību.
  Brīdinājums:
  Sociālās integrācijas valsts aģentūra ir noteikusi, ka:
  1. Personas ar funkcionāliem traucējumiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās rehabilitācijas institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem, var saņemt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi divos gados, izņemot gadījumus, ja persona pakalpojumus pieprasa vai ir saņēmusi steidzamības kārtā, Ja funkcionālo traucējumu pakāpe paaugstinās (novērtējums ir pasliktinājies salīdzinājumā ar iepriekš veikto novērtējumu- novērtējuma balles ir mazākas). Lielākas balles norāda uz funkcionālā stāvokļa uzlabošanos.
  2. Politiski represētas personas Pakalpojumu var saņemt reizi trijos gados.
  3. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki Pakalpojumu var saņemt reizi gadā.
  Pakalpojumu izbeidz sniegt, ja:
  1. personai veselības stāvokļa dēļ nepieciešama ārstēšana ārstniecības iestādē. Pēc personas ārstēšanas ārstniecības iestādē pakalpojumu sniegšanu atsāk nekavējoties vai ārsta atzinumā par vēlamo Pakalpojuma saņemšanas laiku norādītajā laikā;
  2. personai Pakalpojums piešķirts, pamatojoties uz nepatiesi sniegtām ziņām;
  3. persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz rakstisku iesniegumu par Pakalpojuma izbeigšanu;
  4. persona Pakalpojuma sniedzēja telpās vai teritorijā lieto alkoholu vai citas apreibinošas vielas vai atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu reibumā;
  5. persona apdraud citu personu veselību un dzīvību;
  6. persona bojā Pakalpojuma sniedzējas iestādes mantiskās vērtības;
  7. persona nelīdzdarbojas Pakalpojuma sniedzēja izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna īstenošanā, kā arī neievēro Pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana institūcijā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Tālrunis: +371 67769890, E-pasta adrese: siva@siva.gov.lv, WWW: http://www.siva.gov.lv/kontakti-rekviziti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 17.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 8:30 - 16:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība