Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Ēdiena izsniegšana Rīgas pilsētas pašvaldības mazaizsargāto iedzīvotāju grupām
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu (bez maksas siltas maltītes izsniegšana reizi dienā) Rīgas pilsētas pašvaldības mazaizsargāto iedzīvotāju grupām.
  Rīgas Sociālais dienests, lemjot par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu, izvērtē ģimenes (personas) ienākumu līmeņa atbilstību normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un izsniedz atbilstošu izziņu (izziņu trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, vai izziņu par ienākumu līmeni, kas nepārsniedz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu) ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai uz periodu no trim līdz sešiem mēnešiem.
  Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Ēdināšanas pakalpojumu mazaizsargāto iedzīvotāju grupām var saņemt:
  1. personas, kurām Rīgas Sociālais dienests (turpmāk - RSD) ir piešķīris trūcīgas ģimenes (personas) statusu;
  2. personas, kurām RSD ir piešķīris maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu;
  3. ģimenes (personas), kuru ienākumu līmenis nepārsniedz noteikto ienākumu līmeni, atbilstoši kuram tiek piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462
 • RD 15.01.2013. sn. Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=254202
 • RD LD 23.01.2017. rīkojums Nr.12 "Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām" 12.RD LD rīkojums - 23.01.2017..doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu ēdināšanas pakalpojumu, persona vai tās likumīgais pārstāvis RSD uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu (Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"), ja ģimene (persona) pēdējo trīs mēnešu laikā nav deklarējusi ienākumus un materiālo stāvokli.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  RSD lēmumu par trūcīgas ģimenes (personas), maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu pieņem 22 darba dienu laikā.
  Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā elektroniskās viedkartes (ar ielādētu ēdināšanas pakalpojumu) izsniegšana notiek 1 darba dienas laikā.
  Ēdināšanas pakalpojuma saņemšana notiek uz vietas ēdiena izsniegšanas vietās.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  RSD lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no RSD lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Lai pagarinātu izziņas termiņu, ģimene (persona) RSD pieprasa no jauna izvērtēt tās ienākumu līmeņa atbilstību normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu.
  Brīdinājums:
  Personalizētā elektroniskās viedkartes jeb Rīdzinieka kartes (ar ielādētu ēdināšanas pakalpojumu) pirmreizējā izsniegšana ir bezmaksas, atkārtota elektroniskās viedkartes izgatavošana nozaudēšanas gadījumā maksā EUR 2.85
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centra apmeklējums elektroniskās viedkartes (ar ielādētu ēdināšanas pakalpojumu) saņemšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums (trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa iegūšanai)
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana ēdiena izsniegšanas vietā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 8:30 - 16:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Siltā ēdiena izsniegšanas vietas apskatāmas noklikšķinot uz norādītās WWW adreses, Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: dl@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/zupas-virtuves.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00 - 16:00 ((konkrētās siltā ēdiena izsniegšanas vietas darba laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Otrdiena: 10:00 - 16:00 ((konkrētās siltā ēdiena izsniegšanas vietas darba laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Trešdiena: 10:00 - 16:00 ((konkrētās siltā ēdiena izsniegšanas vietas darba laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Ceturtdiena: 10:00 - 16:00 ((konkrētās siltā ēdiena izsniegšanas vietas darba laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Piektdiena: 10:00 - 16:00 ((konkrētās siltā ēdiena izsniegšanas vietas darba laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Sestdiena: 10:00 - 15:00 ((konkrētās siltā ēdiena izsniegšanas vietas darba laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Svētdiena: 10:00 - 15:00 ((konkrētās siltā ēdiena izsniegšanas vietas darba laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā))
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība