Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Minēto pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē un sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā ietver šādus aprūpes pakalpojumus:
1. aprūpe mājās (aprūpe mājās pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā un aprūpe mājās materiālā atbalsta veidā) - nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ;
2. pavadoņa - asistenta pakalpojums - nodrošina fizisku un informatīvu atbalstu personām, kurām fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās ārpus mājokļa, apmeklējot valsts vai pašvaldības iestādes un organizācijas sadzīves jautājumu risināšanai, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus;
3. "drošības pogas" pakalpojums - nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī;
4. pakalpojums silto pusdienu piegāde mājās - nodrošina personām, kuras fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ pašas nevar sagatavot siltu ēdienu, kā arī tām personām, kuras sadzīves apstākļu dēļ (nav plīts vai tā nedarbojas, atslēgta ūdens padeve) to nevar sagatavot, ja personai nav piešķirts cits pakalpojums, kuru saņemot, vajadzība pēc ēdiena gatavošanas tiek apmierināta.
5. aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums - nodrošina viena sociālā pakalpojuma sniedzēja sniegtu sociālās aprūpes un ar sociālo aprūpi saistītu pakalpojumu kopumu personām, kurām nepieciešamais aprūpes mājās pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma (aprūpes 4.līmeņa) apjomu, bet persona vēlas turpināt dzīvot savā dzīvesvietā.
Sociālos pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā ir personai:
  1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ;
  2. kurai saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams sociālās aprūpes pakalpojums;
  3. kura dzīvo viena vai ar personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 21.04.2008 not. Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=174327
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieprasījums ģimenes ārstam Pieprasījums ģimenes ārstam.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un likumisko pārstāvību apliecinošus dokumentus) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz:
  1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  2. aizpilda un iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 'Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu';
  3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību.
  4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
  5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
  6. citus dokumentus (kuri nepieciešami sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā piešķiršanai un nodrošināšanai).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nosakot samaksu par sociālās aprūpes pakalpojumiem personas dzīvesvietā, tiek vērtēti personas (ģimenes) ienākumi, bet netiek vērtēts personas (ģimenes) materiālais stāvoklis.
  Samaksas kārtība ir noteikta Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" XXIX. sadaļā "Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība"
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas (dokumenti minēti sadaļā "Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti") pieņem lēmumu par sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā piešķiršanu vai atteikumu.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā saņēmējam (klientam) ir šādi pienākumi:
  1. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  2. noslēgt līgumu, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā;
  3. ievērot konkrētā pakalpojuma sniedzēja noteikto sociālās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā saņemšanas kārtību;
  4. maksāt par sociālās aprūpes pakalpojumiem personas dzīvesvietā normatīvajos aktos un līgumā par sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā saņemšanu noteiktajā kārtībā;
  5. sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
  Brīdinājums:
  Sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā sniegšanu;
  2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā sniegšanas termiņš;
  3. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā nav nepieciešams;
  4. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā tiek nodrošināti cita sociālā pakalpojuma ietvaros;
  5. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
  6. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā sniegšanu noteiktās saistības;
  7. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
  8. iestājusies personas nāve.
  Sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. persona slimo ar infekcijas slimību;
  3. persona sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  4. persona vai ģimene neveic samaksu par sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  5. persona apdraud vai izsaka draudus sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā sniedzēja institūcijas darbiniekiem.
  Sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana personas dzīvesvietā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Aprūpe mājās pakalpojums, pavadoņa - asistenta pakalpojums, "drošības pogas" pakalpojums un silto pusdienu piegādes mājās pakalpojums (iepriekš minētos pakalpojuma sniedzējus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: dl@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/aprupe-majas-drosibas-poga.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī (Izņemot aprūpi mājās (no 8:00 līdz 22:00), silto pusdienu piegādi mājās (no 9:00 līdz 17:00) un pavadoņa - asistenta pakalpojumu (no 9:00 līdz 17:00))
  Otrdiena: 24 h diennaktī (Izņemot aprūpi mājās (no 8:00 līdz 22:00), silto pusdienu piegādi mājās (no 9:00 līdz 17:00) un pavadoņa - asistenta pakalpojumu (no 9:00 līdz 17:00))
  Trešdiena: 24 h diennaktī (Izņemot aprūpi mājās (no 8:00 līdz 22:00), silto pusdienu piegādi mājās (no 9:00 līdz 17:00) un pavadoņa - asistenta pakalpojumu (no 9:00 līdz 17:00))
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī (Izņemot aprūpi mājās (no 8:00 līdz 22:00), silto pusdienu piegādi mājās (no 9:00 līdz 17:00) un pavadoņa - asistenta pakalpojumu (no 9:00 līdz 17:00))
  Piektdiena: 24 h diennaktī (Izņemot aprūpi mājās (no 8:00 līdz 22:00), silto pusdienu piegādi mājās (no 9:00 līdz 17:00) un pavadoņa - asistenta pakalpojumu (no 9:00 līdz 17:00))
  Sestdiena: 24 h diennaktī (Izņemot aprūpi mājās (no 8:00 līdz 22:00) un silto pusdienu piegādi mājās (no 9:00 līdz 17:00). Pavadoņa - asistenta pakalpojums sestdienās netiek nodrošināts)
  Svētdiena: 24 h diennaktī (Izņemot aprūpi mājās (no 8:00 līdz 22:00) un silto pusdienu piegādi mājās (no 9:00 līdz 17:00). Pavadoņa - asistenta pakalpojums svētdienās netiek nodrošināts)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība