Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Sociālā atbalsta un konsultatīvās programmas pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) ietvaros tiek sniegts psihoemocionāls atbalsts un speciālistu konsultācijas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Pakalpojums paredz iespēju saņemt psihoemocionālu atbalstu un speciālistu konsultācijas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
  Pakalpojuma ietvaros audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem tiek nodrošināti šādi sociālpsiholoģiskie pakalpojumi:
  1. Speciālistu konsultācijas audžuģimenēs ievietotajiem bērniem un audžuģimeņu bioloģiskajiem bērniem, aizbildņiem un adoptētājiem;
  2. Saskarsmes un piesaistes veicināšanas treniņš audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem ar bērnu;
  3. Konsultācijas bērna bioloģiskajai ģimenei saskarsmes prasmju uzlabošanai ar audžuģimeni vai aizbildņa ģimenei;
  4. Sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem;
  5. Izglītojošie semināri aizbildņiem un adoptētājiem;
  6. Patronāžas pakalpojums aizbildņiem;
  7. Konsultācija krīzes situācijā dzīvesvietā aizbildņiem;
  8. Tikšanās organizēšana ar bioloģisko ģimeni aizbildņiem;
  9. Ziemassvētku pasākums audžuģimenēm.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojuma saņēmējs var būt:
  1. Rīgas pašvaldības audžuģimenes un viņu ģimenes locekļi;
  2. audžuģimenes, kurās ir ievietoti Rīgas pašvaldībā deklarētie bērni un viņu ģimenes locekļi;
  3. aizbildņu ģimenes un viņu ģimenes locekļi, kurās ir ievietoti Rīgas pašvaldībā deklarētie bērni;
  4. Rīgas pašvaldībā deklarēta persona vai ģimene, kura vēlas ņemt aizbildnībā Rīgas pašvaldībā deklarētu bērnu;
  5. Rīgas pašvaldībā deklarētās adoptētāju ģimenes un viņu ģimenes locekļi līdz 2 gadiem pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā;
  6. ārpus Rīgas deklarēta adoptētāju ģimene līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā, ja pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā nodots bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmusi Rīgas bāriņtiesa;
  7. bērnu, kuri ir ievietoti audžuģimenē vai aizbildnībā vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuri vēlas atgūt aizgādības tiesības.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Audžuģimenes pārstāvis, aizbildnis vai adoptētājs vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu Pakalpojuma saņemšanai un iesniedz šādus papildus dokumentus:
  1. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu un/vai Rīgas bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē (ja audžuģimene nav deklarēta Rīgā), ja Pakalpojuma pieprasītājs ir audžuģimene;
  2. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja Pakalpojuma pieprasītājs ir aizbildnis;
  3. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par adoptētāja ģimenes statusu un/vai bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpēja Pakalpojuma pieprasītājs ir adoptētājs.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas (dokumenti minēti sadaļā "Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti") pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Ja lēmums ir pozitīvs Rīgas Sociālais dienests sagatavo nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Nodibinājums 'Sociālo pakalpojumu aģentūra' informē Rīgas bāriņtiesu un Rīgas Sociālo dienestu, ja tiek konstatēts, ka pakalpojuma saņēmējam ir izsniegts nosūtījums pakalpojuma saņemšanai, bet persona nav vērsusies pie pakalpojuma sniedzēja Pakalpojuma saņemšanai.
  Brīdinājums:
  Pakalpojums tiek pārtraukts, ja:
  1. Audžuģimene pārtrauc savu darbu (ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu tiek atņemts audžuģimenes statuss);
  2. Audžuģimenē, kas dzīvo ārpus Rīgas pilsētas nav ievietots Rīgas pilsētas pašvaldības bērns;
  3. Aizbildņa ģimenē dzīvojošais bērns kļuvis pilngadīgs;
  4. Rīgas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu aizbildni atcelts no pienākumu pildīšanas;
  5. Bērns no aizbildņa ģimenes tiek atgriezts bioloģiskā ģimenē;
  6. Adoptētājam kopš adopcijas apstiprināšanai tiesā ir pagājuši divi gadi;
  7. Ārpus Rīgas deklarētai adoptētāju ģimenei pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā;
  8. Sasniegts Pakalpojuma sniegšanas mērķis un audžuģimenei, aizbildnim vai adoptētājam Pakalpojums vairs nav nepieciešams.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums (audžuģimene - vēršas Rīgas Sociālā dienestā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 110.kab. pie Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbinieka, aizbildnis vai adoptētājs - vēršas dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajā centrā)
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048 / 67037695 / 67012126 / 67012271
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana nodibinājumā 'Sociālo pakalpojumu aģentūra', Klostera ielā 5, Rīgā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, audžuģimene - Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 110.kab. pie Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbinieka, aizbildnis vai adoptētājs - vēršas dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajā centrā (Rīgas Sociālā dienesta teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv , WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Nodibinājums 'Sociālo pakalpojumu aģentūra', juridiskā adrese: Elizabetes iela 31-5, Rīga, pakalpojuma sniegšanas adrese: Klostera iela 5, Rīga, Tālrunis: +371 67324505 / 29244182, E-pasta adrese: SPAgentura@gmail.com , WWW: www.krize.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 17.00
  Otrdiena: 9.00 - 17.00
  Trešdiena: 9.00 - 17.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00
  Piektdiena: 9.00 - 17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrība ''Latvijas SOS Bērnu ciemātu asociācija'', juridiskā adrese: Zemitāna laukums 5,Rīga, pakalpojuma sniegšanas adrese: A.Čaka ielā 83/85-31/32, Rīgā., Tālrunis: +371 27774407, E-pasta adrese: Guna.Makarova@sosbca.lv, WWW: https://www.sosbernuciemati.lv/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 17.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība