Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Saskaņot pedagogu profesionālo nevalstisko organizāciju un izglītības iestāžu iesniegtās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Izglītības iestādēm un pedagogu profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, kuras vēlas īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Rīgā, ir jāsaņem saskaņojums Rīgas pašvaldībā. Saskaņojuma saņemšanai Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (turpmāk - RIIMC) jāiesniedz rakstisks iesniegums un RIIMC iekšējo noteikumu, kas nosaka kārtību, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, norādītie dokumenti. Komisijas sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu un nosūta to iesniedzējam.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Rīgā
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=50759
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • MK 28.10.2014. not. Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” http://likumi.lv/ta/id/269965-noteikumi-par-pedagogiem-nepieciesamo-izglitibu-un-profesionalo-kvalifikaciju-un-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides
 • RD 30.08.2011. nolikums Nr.149 „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra nolikums” 01_nolikums_Nr.149.doc
 • RD RIMC 16.06.2016. in. Nr. 2 “Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas” IEKS_NOTEIK_progr_saskanos_kartiba_2018.docx
 • RD RIMC 16.06.2016. nolikums Nr.2 "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas komisijas nolikums" pedgogu_progr_saskanos_komisjas_NOLIKUMS_2018_konsolidets.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas veidlapa veidlapa programmas iesniegsanai.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu programmas saskaņojumu, jāiesniedz RIIMC iekšējo noteikumu, kas nosaka kārtību, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas, 6. punktā norādītie dokumenti: iesniegums, programma, apliecības paraugs un lektoru CV
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Komisijas pieņemto lēmumu par atteikumu saskaņot programmas var apstrīdēt vēršoties pie Centra direktora mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet Centra direktora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
  Atgādinājums:
  Dokumentus saskaņojuma saņemšanai iesniegt ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanas komisijas sēdes.
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Lai saņemtu saskaņojumu, RIIMC komisijai jānosūta iesniegums un programma. Ja tiek nosūtīti dokumenti, kas nav noformēti atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam (bez droša elektroniskā paraksta), saskaņojums tiek izsniegts tikai pēc iesnieguma un programmas oriģinālu saņemšanas.
 • Klātiene   -   Lai saņemtu saskaņojumu, RIIMC komisjai iesniedz pavadvēstuli un programmu.
 • Korespondence   -   Lai saņemtu saskaņojumu, RIIMC komisijai jānosūta pavadvēstule un programma
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Tiek nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu parakstīts saskaņojums uz iesniedzēja norādito e-pasta adresi
 • Korespondence   -   Klients saņem RIIMC komisijas lēmumu par programmas saskaņošanu vai atteikumu saskaņot programmu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063, Tālrunis: +371 67105543/ 67105580, E-pasta adrese: riimc@riga.lv, WWW: http://www.riimc.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.15-17.00
  Otrdiena: 8.15-17.00
  Trešdiena: 8.15-17.00
  Ceturtdiena: 8.15-17.00
  Piektdiena: 8.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība