Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes departamenta komisijas lēmumu izsniegt licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Lai nodarbotos ar vieglo taksmetru pārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt speciālo atļauju (licenci). Pēc Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pārvadātājam pieņemšanas Rīgas domes Satiksmes departamenta komisija pieņem lēmumu - izsniegt licences kartīti katram transportlīdzeklim, kas tiek izmantots pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci vieglo taksometru pārvadājumu veikšanai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojuma saņēmējs var būt arī fiziska persona, ja tā kā komersants ir ierakstīta komercreģistrā
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Autopārvadājumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36720
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.468 - Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem http://likumi.lv/doc.php?id=249996
 • RD 13.10.2015. sn. Nr.171 “Vieglo taksometru pārvadājumu licencēšanas un pašvaldības nodevas par vieglo taksometru iebraukšanu īpaša režīma zonā saistošie noteikumi” http://likumi.lv/ta/id/278459-vieglo-taksometru-parvadajumu-licencesanas-un-pasvaldibas-nodevas-par-vieglo-taksometru-iebrauksanu-ipasa-rezima-zona-saistosie
 • RD 13.12.2011. sn. Nr. 155 "Par maksu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=243406&from=off
 • RD 29.03.2011. sn. Nr.118 “Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo taksometru Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=229993
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikums licences kartītes anulēšanai (pielikums Nr. 10) Licences_kartites_anulesana.docx
 • Pieteikums licences kartītes izsniegšanai Licences_kartites_izsniegsana.docx
 • Pieteikums licences kartītes piešķiršanai Licences_kartites_pieskirsana.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pieteikums licences kartītes piešķiršanai, kam jāpievieno transportlīdzekļa nomas, vai līzinga līguma kopija (uzrādot dokumenta oriģinālu), ja pārvadātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs; transportlīdzekļa pārdevēja apliecinājums par transportlīdzekļa piegādi, ja pasažieru pārvadājumos ar vieglo taksometru tiek plānots izmantot jaunu, iepriekš Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli.

  Pieteikums licences kartītes izsniegšanai, klāt pievienojot dokumentu par licences mainīgās daļas samaksu, par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādītajam termiņam; vieglā taksometra skaitītāja tehniskās pases ar derīgu verifikācijas atzīmi un atzīmi par skaitītāja reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā kopiju (uzrādot dokumenta oriģinālu); dokumentu, kas apliecina normatīvajos aktos noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājuma veikšanu par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli, atbilstoši pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādītajam kalendāra mēnesim.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.155 "Par maksu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgā" maksa par licences izsniegšanu mainīgā daļa par katru pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli, par kuru Rīgas domes Satiksmes departamenta komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences kartītes piešķiršanu, ir:
  17,07 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī, ja pārvadātājs saņem licences kartīti uz laika periodu, kurš ir īsāks par 3 mēnešiem;

  14,23 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī, ja pārvadātājs saņem licences kartīti uz 3 vai vairāk mēnešiem.

  Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums 130 EUR par kalendāro mēnesi par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Licences kartīti transportlīdzeklim izsniedz uz laiku līdz vienam gadam, ja transportlīdzeklis ir vecāks par trīs gadiem, līdz trīs gadiem, ja transportlīdzeklis ir jaunāks par trīs gadiem, bet ne ilgāk kā līdz licences derīguma termiņa beigām un/vai transportlīdzekļa nomas vai patapinājuma līguma termiņa beigām, ja pārvadātājs nav transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Satiksmes departamenta komisijas lēmumu viena mēneša laikā no attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā dienas var apstrīdēt pie Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora
  Atgādinājums:
  Licences kartīti var saņemt tikai pēc pašvaldības noteiktās samaksas un VSAOI avansa maksājuma par katru transporta līdzekli veikšanas. Licences kartīti, pamatojoties uz Departamenta lēmumu par licences kartītes piešķiršanu, izsniedz Departamentā trīs darba dienu laikā no pārvadātāja pieteikuma licences kartītes izsniegšanai saņemšanas, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

  - transportlīdzeklim ir veikta valsts tehniskā apskate atbilstoši prasībām, kādas normatīvajos aktos ir noteiktas vieglajiem taksometriem;

  - transportlīdzeklis ir aprīkots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk. ir ievērotas prasības par pašvaldības vieglā taksometra atšķirības zīmi (emblēmu) un tās izvietojumu uz vieglā taksometra virsbūves;

  - transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par transportlīdzekli nav reģistrēts neapmaksāts naudas sods, kā arī transportlīdzeklis nav izmantots autopārvadājumu noteikumu pārkāpumā, par kuru uzliktais naudas sods nav samaksāts.

  Pietiekumu licences kartītes piešķiršanai pārvadātājs var iesniegt vienlaicīgi ar pieteikumu licences saņemšanai vai atsevišķi licences darbības laikā
  Brīdinājums:
  Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas uzliek naudas sodu pārvadātājam no 210 EUR līdz 430 EUR (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.36 panta piektā daļa)
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Pieteikums un dokumenti ar elektronisko parakstu jānosūta uz Rīgas domes Satiksmes departamenta e-pasta adresi: sd@riga.lv
 • Klātiene   -   Dokumenti jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 102.kab.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Licences kartīti var saņemt Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 102., 103.kab.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļa 102., 103.kab.), Tālrunis: +371 67012719, +371 67012724, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14.00-17.00
  Otrdiena:
  Trešdiena:
  Ceturtdiena: 9.00-12.00
  Piektdiena:
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKonta Nr.maksai par licences kartīti LV59NDEA00234000040 Luminor Bank AS
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība