Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes departamenta komisijas lēmumu izsniegt licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Lai nodarbotos ar vieglo taksmetru pārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams saņemt speciālo atļauju (licenci). Pēc Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas lēmuma par licences izsniegšanu pārvadātājam pieņemšanas Rīgas domes Satiksmes departamenta komisija pieņem lēmumu - izsniegt licences kartīti katram transportlīdzeklim, kas tiek izmantots pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem. Licences kartīte apliecina, ka pārvadātājs kā transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis licenci vieglo taksometru pārvadājumu veikšanai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojuma saņēmējs var būt arī fiziska persona, ja tā kā komersants ir ierakstīta komercreģistrā
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Autopārvadājumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36720
 • MK 06.03.2018. not.Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru" https://likumi.lv/ta/id/297820-prasibas-planosanas-regiona-un-republikas-pilsetas-specialas-atlaujas-licences-sanemsanai-un-kartiba-kada-veicami
 • RD 13.12.2011. sn. Nr. 155 "Par maksu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=243406&from=off
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikums licences kartītes anulēšanai pasažieru pāvadāšanai ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Licences_kartites_anulesana.docx
 • Pieteikums licences kartītes izsniegšanai pasažieru pārvadāšanai ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Licences_kartites_izsniegsana.docx
 • Pieteikums licences kartītes piešķiršanai pasažieru pārvadāšanai ar taksometru Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Licences_kartites_pieskirsana.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pieteikums, maksājuma uzdevums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas avansa maksājumu, maksājuma uzdevums par licences kartītes izsniegšanu
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Rīgas domes 13.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.155 "Par maksu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Rīgā" maksa par licences izsniegšanu mainīgā daļa par katru pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli, par kuru Rīgas domes Satiksmes departamenta komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences kartītes izsniegšanu, ir:
  17,07 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī, ja pārvadātājs saņem licences kartīti uz laika periodu, kurš ir īsāks par 3 mēnešiem;

  14,23 euro (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī, ja pārvadātājs saņem licences kartīti uz 3 vai vairāk mēnešiem.

  Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums 130 EUR par kalendāro mēnesi par katru pieteikumā licences kartītes izsniegšanai norādīto pārvadātāja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekli.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Licences kartīti piešķir uz laiku, kas nepārsniedz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu, termiņu, uz kuru transportlīdzeklis nodots turējumā pārvadātājam.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Satiksmes departamenta komisijas lēmumu viena mēneša laikā no attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā dienas var apstrīdēt pie Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora
  Atgādinājums:
  Lai saņemtu licences kartīti, pārvadātājam jābūt derīgai speciālajai atļaujai (licencei). Licences kartīti izsniedzt tikai pēc pašvaldības noteiktās samaksas un VSAOI avansa maksājuma par katru taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi. Licences kartīti, pamatojoties uz Departamenta lēmumu par licences kartītes piešķiršanu, izsniedz Departamentā trīs darba dienu laikā no pārvadātāja pieteikuma licences kartītes izsniegšanai saņemšanas,

  Licences kartīti izsniedz uz pārvadātāja iesniegumā pieprasīto termiņu, kas nepārsniedz periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums; periodu, par kuru veikts institūcijas noteiktais maksājums par licences kartītes izsniegšanu; taksometram piešķirtās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu.
  Brīdinājums:
  Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas uzliek naudas sodu pārvadātājam no 210 EUR līdz 430 EUR (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.36 panta piektā daļa)
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Pieteikums un dokumenti ar elektronisko parakstu jānosūta uz Rīgas domes Satiksmes departamenta e-pasta adresi: sd@riga.lv
 • Klātiene   -   Dokumenti jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 514.kab., 606.kab.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Licences kartīti var saņemt Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 514.kab.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļa 514.kab.), Tālrunis: +371 67012714, +371 67012724, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00-12.00; 13.00-16.00
  Ceturtdiena: 9.00-12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKonta Nr.maksai par licences kartīti LV59NDEA00234000040 Luminor Bank AS
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība