Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Pilsētas attīstības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc elektroniskā pieprasījuma saņemšanas, klientam piesakot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai atsūtot iesniegumu uz e-pastu: geo@riga.lv, izsniedz Rīgas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk - topogrāfiskās informācijas datubāze) esošo topogrāfisko informāciju, izpildmērījumu informāciju, demontēto objektu un elementu informāciju un atsevišķu inženiertīklu informāciju par pieprasīto teritoriju. Topogrāfisko informāciju izsniedz digitālā veidā *.dgn datņu formātā.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku).
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • MK 24.04.2012. not. Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=246998;
 • RD 18.12.2019. sn. Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/312226
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • PRIEKŠAPMAKSA: piesakot pakalpojumu uz e-pastu geo@riga.lv, jāaizpilda iesniegums par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no datubāzes 2_pielikums.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  PRIEKŠAPMAKSA:
  Piesakot pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, jāaizpilda lauki ar prasīto informāciju;
  Piesakot pakalpojumu uz e-pastu geo@riga.lv, jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums ar pielikumā pievienotu datni ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija, vēlams *.dgn vai *.dwg datņu formātos.
  PĒCAPMAKSA:
  Piesakot pakalpojumu Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, jāaizpilda izmantošanas pieprasījumā prasītā informācija un lejupielādei jāizvēlas nepieciešamās M1:1000 karšu lapas (25 ha) (nomenklatūra atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  3
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
  EUR 2,00* par informāciju par vienu M1:1000 karšu lapu (25 ha) (nomenklatūra atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam)
  * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  PRIEKŠAPMAKSA:
  2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
  3 (trīs) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek sagatavota un izsniegta topogrāfiskā informācija no datubāzes.
  PĒCAPMAKSA:
  Līdz nākamā kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam uz Sadarbības līgumā par pakalpojumu apmaksas kārtību norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts pēcapmaksas rēķins par Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv iepriekšējā mēnesī lejupielādētajām datnēm.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   PĒCAPMAKSA: Portāls - sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes/PĒCAPMAKSA, jāautorizējas Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un jāaizpilda pieprasītā informācija;
 • E-Pasts   -   PRIEKŠAPMAKSA: jāaizpilda iesniegums par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no datubāzes un pielikumā jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija, vēlams *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv
 • Portāls   -   PRIEKŠAPMAKSA: sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes/PRIEKŠAPMAKSA, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   PRIEKŠAPMAKSA: topogrāfiskās informācijas datnes aplūkojamas un lejupielādējamas *.dgn datņu formātā, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
 • E-Pasts   -   PRIEKŠAPMAKSA: topogrāfiskās informācijas datnes *.dgn datņu formātā tiek nosūtītas uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
 • Cits   -   PĒCAPMAKSA: Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls www.geolatvija.lv - topogrāfiskās informācijas datnes saarhivētā datņu veidā lejupielādei ir pieejamas 1 (vienu) diennakti no izmantošanas pieprasījuma aizpildīšanas un Izmantošanas atļaujas akceptēšanas.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105817, Fakss: +371 67012949, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: http://www.rdpad.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08:30-18:00
  Otrdiena: 08:30-17:00
  Trešdiena: 08:30-17:00
  Ceturtdiena: 08:30-18:00
  Piektdiena: 08:30-15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN reģ.Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība