Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Nodrošināt personas dzīvošanu pēc iespējas neatkarīgi tai ierastajā vidē un sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojums kalendārajā gadā līdz 30 dienām nodrošina diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (sociālā aprūpe, uzraudzība, ēdināšana, fiziskās aktivitātes, pašaprūpes un sociālo prasmju uzturēšana un attīstīšana, saturīga brīvā laika pavadīšana, speciālistu konsultācijas).
  Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir pilngadīgai personai:
  1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  2. kurai ir vidēji vai smagi garīga rakstura traucējumi;
  3. kurai konkrētais sociālais pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar Rīgas Sociāla dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • MK 24.11.2015. not. Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
 • MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieprasījums ģimenes ārstam Pieprasijums gim.arstam_1.pielikums.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma līgumu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un:
  1. iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  2. aizpilda un iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 'Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu';
  3. iesniedz ģimenes ārsta, primārās veselības aprūpes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes ārsta, ja persona pirms pakalpojuma saņemšanas atrodas stacionārā, izsniegta izraksta, "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un medicīnisko kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai, kopiju;
  4. iesniedz psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu;
  5. iesniedz invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
  6. iesniedz citus dokumentus, ja nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nosakot samaksu par īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu, tiek vērtēti personas (ģimenes) ienākumi, bet netiek vērtēts personas (ģimenes) materiālais stāvoklis.
  Samaksas kārtība ir noteikta Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" XXIX. sadaļā "Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība"
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas (dokumenti minēti sadaļā "Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti") pieņem lēmumu par īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām pakalojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma saņēmējām (klientam) ir šādi pienākumi:
  1. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  2. noslēgt līgumu, lai saņemtu konkrēto pakalpojumu;
  3. ievērot konkrētā pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
  4. maksāt par īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu normatīvajos aktos un līgumā par pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
  5. īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  6. piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
  Rīgas pilsētas pašvaldība nesniedz īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu personām, kuras saņem grupu mājas (dzīvokļa) vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu.
  Brīdinājums:
  Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona rakstiski lūdz izbeigt īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma sniegšanu;
  2. ir beidzies lēmumā noteiktais īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma sniegšanas termiņš;
  3. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojums nav nepieciešams;
  4. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
  6. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
  7. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
  Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. persona slimo ar infekcijas slimību;
  3. persona īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  4. persona vai ģimene neveic samaksu par īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  5. persona apdraud vai izsaka draudus īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma sniedzēja institūcijas darbiniekiem.
  Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana institūcijā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība