Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Rīgas Sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) piešķir materiālu atbalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu var saņemt viens no bērna vecākiem vai persona, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni un kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija. Pabalsta apmērs EUR 150,00. Pabalstu izmaksu administrē Sociālais dienests.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • RD 09.12.2008. sn. Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=186643
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pabalsta pieprasītājs vēršas Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā un, reģistrējot bērna piedzimšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna dzimšanas faktu, un lūdz piešķirt pabalstu.
  1. Ja bērna piedzimšana reģistrēta citā Latvijas pilsētā vai pagastā, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību (aizbildņi uzrāda Rīgas bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu oriģinālu).
  2. Ja jaundzimušā vecāks ir bārenis un dzīvo citā Latvijas pilsētā vai pagastā, kuram ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir bijusi noteikta ārpusģimenes aprūpe un ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas lēmumu ir iekļauts palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai, pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību, Rīgas bāriņtiesas lēmuma par ārpusģimenes aprūpi oriģinālu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisijas lēmumu par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanai.
  3. Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs un dokuments, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju sastādīts svešvalodā, tam nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Iesniedzējs ir atbildīgs par iesniegumā sniegto ziņu patiesumu.
  Brīdinājums:
  Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu. Ja pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, attiecīgo pabalsta summu piedzen Sociālais dienests, ceļot prasību tiesā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Dzimtsarakstu nodaļas vai Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Baznīcas iela 19/23, 110.kab., Rīga, LV-1010 vai pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz klienta norādīto norēķinu kontu vai izmaksāts klientam skaidrā naudā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pabalsta pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa, Aglonas iela 4b, Rīga, LV-1057. Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa, Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007. Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045. Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa, Zemgaļu iela 1, Rīga, LV-1006., Tālrunis: +371 67181266 / 67026671 / 67181311 / 67181320, E-pasta adrese: dzn@riga.lv, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Executive_authority/ipasa_statusa_institucijas/dzimtsarakstu_nod/default.htm
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12:00-19:00
  Otrdiena: 8:00-15:00
  Trešdiena: 8:00-15:00
  Ceturtdiena: 8:00-15:00
  Piektdiena: 8:00-15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība