Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Specializēto darbnīcu pakalpojums
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Nodrošināt personas ar garīga rakstura traucējumiem dzīvošanu pēc iespējas neatkarīgi tai ierastajā vidē un sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina speciālistu atbalstu personām darbspējīgā vecumā darba prasmju un iemaņu attīstīšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem.
  Specializēto darbnīcu pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:
  1. ēdināšana (vienu reizi dienā) vai iespēja uzturā lietot paša pagatavotu ēdienu;
  2. nodarbības aroda prasmju un iemaņu apguvei un noturēšanai;
  3. sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas.
  4. sociālo prasmju un sadzīves iemaņu attīstīšana, uzturēšana, pilnveidošana, kustību uzturēšanu un attīstību veicinošas, relaksējošas individuālās vai grupu nodarbības;
  5. klientu informēšanas un izglītošanas pasākumi;
  6. brīvā laika pasākumi.
  Specializēto darbnīcu pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Specializēto darbnīcu pakalpojums (turpmāk - Pakalpojums) nodrošina speciālistu atbalstu personām darbspējīgā vecumā darba un sociālo prasmju, iemaņu attīstīšanā.
  Rīgas pilsētas pašvaldībā tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai ar garīga rakstura traucējumiem:
  1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  2. kurai saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams Pakalpojums.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu specializēto darbnīcu pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma līgumu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz:
  1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo traucējumu veidu(-us) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
  3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;
  4. citus dokumentus (kuri nepieciešami specializēto darbnīcu pakalpojuma piešķiršanai un nodrošināšanai).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas (dokumenti minēti sadaļā "Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti") pieņem lēmumu par specializēto darbnīcu pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Ja RSD ir pieņēmis lēmumu par personas uzņemšanu rindā specializēto darbnīcu pakalpojuma saņemšanai, tad nosūtījums tiek izsniegts rindas kārtībā.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Pakalpojuma saņēmējām (klientam) ir šādi pienākumi:
  1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;
  2. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  3. noslēgt līgumu, lai saņemtu Pakalpojumu;
  4. ievērot Pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
  6. Pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  7. piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
  Brīdinājums:
  Pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona rakstiski lūdz izbeigt Pakalpojuma sniegšanu;
  2. personai atklātas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas Pakalpojuma saņemšanai;
  3. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
  4. ir beidzies Rīgas Sociālā dienesta lēmumā noteiktais Pakalpojuma sniegšanas termiņš;
  5. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
  6. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par Pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
  7. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.
  Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  3. persona slimo ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību;
  4. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  6. persona apdraud vai izsaka draudus Pakalpojumu sniedzēja institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
  Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši Pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojumu saņemšana institūcijā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"", Lubānas ielā 39b, Rīgā, Tālrunis: +371 67144194, E-pasta adrese: ieva.krusta@rupjuberns.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.00-16.00
  Otrdiena: 8.00-16.00
  Trešdiena: 8.00-16.00
  Ceturtdiena: 8.00-16.00
  Piektdiena: 8.00-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: biedrība 'Svētā Jāņa Palīdzība', Cēsu iela 8, Rīga, Tālrunis: +371 29414710, E-pasta adrese: svjp@apollo.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00-17:00
  Otrdiena: 9:00-17:00
  Trešdiena: 9:00-17:00
  Ceturtdiena: 9:00-17:00
  Piektdiena: 9:00-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses) , Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Nodibinājums 'Fonds Kopā', Slimnīcas ielā 2, Rīgā, Tālrunis: +371 26154081, E-pasta adrese: tamara.vahlina@inbox.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00-17.00
  Otrdiena: 9.00-17.00
  Trešdiena: 9.00-17.00
  Ceturtdiena: 9.00-17.00
  Piektdiena: 9.00-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība