Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Nodrošināt personas dzīvošanu pēc iespējas neatkarīgi tai ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi.
  Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas institūcijā, vēršas ar iesniegumu pie institūcijas vadītāja.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kurai saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums; personai (gadījumā ja persona atrodas institūcijā), kura, saskaņā ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas prasmju un spēju izvērtēšanas komisijas vienotu atzinumu, ir piemērota dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī):
  1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ar garīga rakstura traucējumiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
  2. personām ar garīga rakstura traucējumiem pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas, kuru vajadzībām atbilstošākais ir grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;
  3. citām pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma līgumu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz:
  1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
  2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo traucējumu veidu(-us) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
  3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;
  4. citus dokumentus (kuri nepieciešami grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu piešķiršanai un nodrošināšanai).
  Lai saņemtu grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, persona, kura atrodas ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vēršas ar iesniegumu pie institūcijas vadītāja.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saņemot grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, saskaņā ar Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumos Nr.829 'Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu' noteikto kārtību, persona sedz izdevumus par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai).
  Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Rīgas pilsētas budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.
  Samaksas kārtība ir noteikta Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" XXIX. sadaļā "Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība".
  Personām, kuras mācās, strādā vai apmeklē specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem, maksa par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai) tiek noteikta atbilstoši minēto pakalpojuma izmaksām, bet ne vairāk kā 42,69 euro mēnesī. Atlikušo pakalpojuma maksas daļu sedz pašvaldība;
  Ja persona dzīvo grupu mājā (dzīvoklī) kopā ar bērnu, nepieciešamības gadījumā Rīgas Sociālais dienests, vienojoties ar grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzēju, sedz papildu izmaksas, kas nepieciešamas bērna aprūpes nodrošināšanai grupu mājā (dzīvoklī).
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Ja persona dzīvo dzīvesvietā Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā:
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas (dokumenti minēti sadaļā "Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti" 1.punktā) pieņem lēmumu par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Ja persona atrodas ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā:
  Rīgas Sociālais dienests 30 dienu laikā pēc iesnieguma un visu dokumentu saņemšanas sniedz atzinumu par personas piemērotību dzīvošanai grupu mājā (dzīvoklī) un pieņem lēmumu par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņēmējām (klientam) ir šādi pienākumi:
  1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumiem;
  2. sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  3. noslēgt līgumu, lai saņemtu grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu;
  4. ievērot grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
  5. maksāt grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai) normatīvajos aktos un līgumā par pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;
  6. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  7. piedalīties individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un pildīt tajā noteikto.
  Brīdinājums:
  Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona rakstiski lūdz izbeigt specializēto darbnīcu pakalpojuma sniegšanu;
  2. personai atklātas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam;
  3. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis un persona var dzīvot patstāvīgi;
  4. personai tiek nodrošināts sociālais pakalpojums institūcijā;
  5. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
  6. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
  7. persona ir nodibinājusi ģimeni (izņemot gadījumus, ja abi ģimenes locekļi ir personas ar garīga rakstura traucējumiem);
  8. persona bez attaisnojoša iemesla ilgāk par 2 mēnešiem nedzīvo grupu mājā (dzīvoklī).
  Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. persona slimo ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību;
  3. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  4. persona nesedz izdevumus par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai);
  5. persona apdraud vai izsaka draudus grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
  Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana institūcijā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Camphill nodibinājums "Rožkalni", Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, Tālrunis: +371 29108235 / 64233211, E-pasta adrese: camphillrozkalni@gmail.com, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi", Imantas 8.līnijā 1k-3, Rīgā, Tālrunis: +371 26176901, E-pasta adrese: inga.skestere@lkndz.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Nodibinājums "Fonds Kopā", Slimnīcas ielā 2, Rīgā, Tālrunis: +371 26154081, E-pasta adrese: fonds.kopa@gmail.com, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", Cieceres ielā 1, Rīgā, Tālrunis: +371 29749913, E-pasta adrese: edgars.grotans@samariesi.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība 'Rīgas pilsētas 'Rūpju bērns', grupu dzīvoklis 'Cerību dore' Lubānas ielā 39B, Rīgā, Tālrunis: +371 67144194, E-pasta adrese: ieva.krusta@rupjuberns.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība 'Rīgas pilsētas 'Rūpju bērns', Platā ielā 9, Rīgā, Tālrunis: +371 67144194, E-pasta adrese: ieva.krusta@rupjuberns.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība 'Rīgas pilsētas 'Rūpju bērns', Putnu ielā 6, Rīgā, Tālrunis: +371 67144194, E-pasta adrese: ieva.krusta@rupjuberns.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: SIA "Bērnu Oāze", Biešu ielā 6, Rīgā, Tālrunis: +371 27788145, Mobilais tālrunis: +371 27788150, E-pasta adrese: info@dzivesoaze.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 24 h diennaktī
  Otrdiena: 24 h diennaktī
  Trešdiena: 24 h diennaktī
  Ceturtdiena: 24 h diennaktī
  Piektdiena: 24 h diennaktī
  Sestdiena: 24 h diennaktī
  Svētdiena: 24 h diennaktī
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība