Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Psiholoģiska konsultēšana, psihoemocionāla atbalsta un psiholoģiskas izpētes nodrošināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt psiholoģisko konsultēšanu, psihoemocionālo atbalstu un psiholoģisko izpēti Rīgas pilsētas pašvaldības ģimenēm ar bērniem. Nodrošināt psiholoģisko palīdzību ārkārtas situācijā nonākušām personām notikuma vietā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā. Sniegt psiholoģisku konsultēšanu pilngadīgām personām ar bezdarba problēmām.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1. Nodrošināt pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem, lai uzlabotu vecāku/aizbildņu izpratni par bērnu audzināšanu un mazinātu iespējamos vardarbības riskus un sekas ģimenē, sniegtu psihoemocionālo atbalstu bērniem un ģimenēm, ja tās saskārušās ar vardarbību, nonākušas krīzes situācijā vai atrodas sarežģītā psihoemocionālā situācijā.
2. Izvērtēt bērnu kognitīvās spējas, emocionālo sfēru un, balstoties uz novērtējumu, veicināt bērnu emociju regulācijas, vadīšanas iemaņas, attīstīt saskarsmes un komunikācijas prasmes, kā arī veicināt sociālo iekļaušanos bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem.
3. Nodrošināt psiholoģisko konsultēšanu, psihoemocionālo atbalstu un psiholoģisko izpēti (izvērtēt klienta emocionālo sfēru, kognitīvas spējas, personības iezīmes un iespējamas psiholoģiskas problēmas), kā arī grupu nodarbības Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību klientiem - bērniem, ģimenēm, personālam.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt pakalpojumu ir Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 13.06.2017. not. Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem
 • MK 21.04.2008 not. Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=174327
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vai pilngadīga persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Pakalpojuma sniegšanu pārtrauc gadījumos, kad:
  1. Ir saņemts Klienta likumiskā pārstāvja vai pilngadīgas personas iesniegums par pakalpojuma pārtraukšanu;
  2. Klients mainījis/pārcēlies uz citu dzīvesvietu ārpus Rīgas administratīvās teritorijas;
  3. Klients bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis 2 (divas) psihologa konsultācijas;
  4. Pakalpojuma sniedzēja pamatojuma dokuments par pakalpojuma pārtraukšanu klientam.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055/ 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana pie Rīgas Sociālā dienesta nosūtītā psihologa
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 18 :00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9:00 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9:00 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9:00 - 16:00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība