Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Nodarbinātības atbalsta pakalpojums personām ar invaliditāti
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Rehabilitācijas programma personām ar invaliditāti, lai mazinātu/novērstu šo personu sociālās izolētības risku, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju darba tirgū.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotajiem - personām ar invaliditāti, nodarbinātības atbalsta pakalpojumu (turpmāk - nodarbinātības atbalsta pakalpojums), lai mazinātu/novērstu sociālās izolētības risku, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju darba tirgū. Pakalpojums nodrošina individuālās konsultācijas un speciālistu atbalstu grupā, lai personas ar invaliditāti iedrošinātu un motivētu strādāt un palīdzētu atrast piemērotu darbu, nepieciešamības gadījumā, veidojot kontaktu ar potenciālo darba devēju. Klientiem tiek nodrošināta informācija par darba tirgu un darba devējiem, izvēlētās profesijas pieprasījumi, izglītības iespējām. Klientiem pastāv iespēja saņemt citu iesaistīto institūciju pārstāvju konsultācijas vienuviet (piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un krīzes centra speciālistu).
  Nodarbinātības atbalsta pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar katram klientam individuāli izstrādātu atbalsta programmu vidēji 26 darba stundas vienai personai gada laikā.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt nodarbinātības atbalsta pakalpojumu ir personām ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, dzirdes un runas, redzes, iekšējo saslimšanu u.c. invaliditāti izņemot personas ar garīga rakstura saslimšanas invaliditāti), kuriem ir grūtības integrēties darba tirgū. Personas deklarētajai dzīvesvietai jābūt Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (arī Rīgas patversmes/ naktspatversmes adresē).
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda);
  2. Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kurā izteikta vēlme saņemt pakalpojumu;
  3. Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (kopijai nav jābūt apliecinātai);
  4. Citi dokumenti, ja tie nepieciešami lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu pieņemšanai.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un (citu dokumentu, ja nepieciešams, kas minēti sadaļā 'Pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dokumenti') pieņem lēmumu par nodarbinātības atbalsta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Klientam ir pienākums:
  1. Sniegt patiesas ziņas par savu sociālo situāciju;
  2. Ievērot pakalpojuma sniedzēja noteikto nodarbinātības atbalsta pakalpojuma saņemšanas kārtību un iekšējās kārtības noteikumus;
  3. Nodarbinātības atbalsta pakalpojuma saņemšanas laikā neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
  Brīdinājums:
  Pakalpojuma sniedzējs izbeidz sniegt nodarbinātības atbalsta pakalpojumu, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona rakstiski lūdz izbeigt pakalpojuma sniegšanu;
  2. ir beidzies lēmumā noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;
  3. ir sasniegts pakalpojuma mērķis;
  4. ir beidzies pakalpojuma saņemšanas laiks;
  5. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
  6. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
  7. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.
  Nodarbinātības atbalsta pakalpojumu nesniedz, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  2. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
  Nodarbinātības atbalsta pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048 / 67299208
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana nodibinājumā 'Invalīdu un viņu draugu apvienība 'Apeirons''
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma sniedzējs: Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība 'Apeirons', Valdemāra iela 38 k.1, Rīga, Tālrunis: +371 67299277, E-pasta adrese: info@apeirons.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-102/socialie-pakalpojumi-49/informacija-cilvekiem-ar-invaliditati.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 17:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība