Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Apbedīšana Rīgas pašvaldības kapsētās
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pēc mirušā piederīgo pasūtījuma nodrošināt mirušā apbedīšanu Rīgas pašvaldības kapsētās
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pakalpojuma saņemšanai bēru organizētājs noformē Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu.
Pakalpojumu sarakstā ietilpst:
1. Kapa vietas piešķiršana apbedīšanai esošajā kapavietā brīvajā teritorijā vai kā virsapbedījums, vai tiek piešķirta jauna kapavieta;
2. Bēru ceremonijas norises nodrošināšana - cilvēka mirstīgo atlieku uzglabāšana līdz bērēm, kapličas sagatavošana izvadīšanas ceremonijai, sveču aizdegšana, ceļa noklāšana ar skujām, zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises laikā;
3. Cilvēka mirstīgo atlieku apbedīšana zārkā - kapa bedres rakšana, zārka nolaišana kapā, kapa aizbēršana, kapa kopiņas veidošana, tās noklāšana ar skujām;
4. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā;
5. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās kapavietas un kapsētas teritorijas ap kapavietu sakopšana pirms un pēc apbedīšanas.

Bēru organizētājs, formējot Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījumu, var izvēlēties, kurus pakalpojumus ietvert pasūtījumā bēru ceremonijas norisei.
Eksistē minimālais pakalpojumu saraksts, kas nodrošina apbedīšanas procesa norisi, bet tā paplašināšanu nosaka bēru organizētājs, (skat. sadaļu "Maksājumi").

Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Apbedīšanas pasūtījumu var pasūtīt kapavietas uzturētājs vai tā pilnvarotā persona
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.145 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" http://likumi.lv//ta/id/273734?&search=on
 • RD 19.03.2013. lēmums Nr.5964 "Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta maksas pakalpojumiem" 5964.RD.lemums-19.03.2013.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo atvērtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu MVD-V4.Kp.docx
 • Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo daļēji slēgtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu MVD-V3.Kp.docx
 • Iesniegums par jaunās kapavietas piešķiršanu daļēji slēgtajā kapsētā MVD-V2.Kp.docx
 • Iesniegums par kapavietas piešķiršanu atvērtajā kapsētā MVD-V1.Kp.docx
 • Iesniegums par kapavietas piešķiršanu mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta nav bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai MVD-V5.Kp.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Veicot apbedīšanas pasūtījumu kapavietas uzturētājam vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda šādi dokumenti:
  1. Miršanas apliecība;
  2. Kapavietas uzturēšanas līgums. Ja šada uzturēšanas līguma nav, to noslēdz pie kapsētas pārziņa, veicot apbedīšanas pasūtījumu. (skat.pakalpojumu " Kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana")
  3. Personu apliecinošs dokuments fiziskai personai vai pārstāvības tiesības juridiskai personai;
  4. Kapavietas uzturētāja pilnvara pilnvarotai personai;
  5. Veselības inspekcijas atļauja virsapbedījumam, ja
  apbedījums veikts pirms 15-20 gadiem, esošajā kapavietā;
  6. Ministrijas, iestādes, radošās savienības, nevalstiskās
  organizācijas vai profesionālās biedrības iesniegums par
  īpašiem nopelniem jaunas kapavietas piešķiršanai daļēji
  slēgtajā kapsētā;
  7. Motivēts iesniegums kapavietas piešķiršanai mirušajam, kura pēdējā deklarētā dzīves vieta nav bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Vasara (01.05-31.10) Ziemā(01.11-30.04) Ar atlaidi*)
  EUR/LVL (ar PVN) EUR/LVL(ar PVN) EUR/LVL(ar PVN)
  Jauno kapavietu piešķiršanas maksa
  1. Vienreizēja maksa par kapavietu daļēji slēgtajās kapsētās
  1.1. Vienvietīga kapavieta (5,25 m2) 352,80 / 247,95
  1.2. Divvietīga kapavieta (7,50 m2) 493,93 / 347,14
  1.3. Trīsvietīga kapavieta (9,00 m2) 776,17 / 545,49
  1.4. Četrvietīga kapavieta (12,00 m2) 1058,40 / 743,85
  2. Vienreizēja maksa par kapavietu atvērtajās kapsētās
  2.1. Vienvietīga kapavieta (5,25 m2) 141,12 / 99,18 56,45 / 39,68
  2.2. Divvietīga kapavieta (7,50 m2) 352,80 / 247,95 211,68 / 148,77
  2.3. Trīsvietīga kapavieta (9,00 m2) 433,98 / 305,00
  2.4. Četrvietīgā kapsēta (12,00 m2) 583,38 / 410,.00

  Apbedīšanas pakalpojumu minimums
  3. Kapa bedres rakšana un aizbēršana
  3.1. Pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku
  apbedīšana standartzārkā 35,57 / 25,00 40,55 / 28,50
  3.2. Pieauguša cilvēka mirstīgo atlieku
  apbedīšana garākā zārkā 40,55 / 28,50 46,40 / 32,61
  3.3. Bērna mirstīgo atlieku apbedīšana zārkā (1,1m) bezmaksas
  4. Dvieļu lietošana apbedīšanas laikā 4,94 / 3,47 4,94 / 3,47
  5. Zārka nolaišana kapā 4,94 / 3,47 4,94 / 3,47
  6. Kapavietas sagatavošana un kopiņas veidošana
  21,18 / 14,88 21,18 / 14,88
  7. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās
  kapsētas teritorijas sakopšana 35,94 / 24,94 35,94 / 24,94 17,79/12,50
  8. Dokumentu noformēšana 7,11 / 5,00 7,11 / 5,00
  9. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā
  9.1. Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām
  ierakšana zemē vai ievietošana kolumbārijā
  20,61 / 14,48 20,61 / 14,48
  9.2. Bēru ceremonijas norisei nepieciešamās
  kapsētas teritorijas sakopšana 35,49 / 24,94 35,49 / 24,94 17,79 / 12,50
  9.3. Dokumentu noformēšana 7,11 / 5,00 7,11 / 5,00

  Par izvēles pakalpojumu saņemšanas maksu skatīt sadaļu "Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

  *) Atlaide tiek piemērota personām, uzrādot apstiprinošus dokumentus:
  maznodrošinātām vai trūcīgām personām; daudzbērnu ģimenēm; politiski represētām personām; I un II grupas invalīdiem; sociālās aprūpes institūcijām un bērnu namiem.
  (Pamatojums: RD 19.03.2013.lēmums Nr.5964)
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Vasara (01.05-31.10) Ziemā(01.11-30.04) Ar atlaidi*)
  EUR/LVL (ar PVN) EUR/LVL(ar PVN) EUR/LVL(ar PVN)
  Izvēles pakalpojumu apmaksa
  10.1. Kapličas noma mirušā novietošanai līdz
  apbedīšanai (par diennakti) 19,92 / 14,00 19,92 / 14,00 9,97 / 7,01
  10.2. Kapličas noma bēru ceremonijai
  14,22 / 10,00 14,22 / 10,00 7,11 / 5,00
  10.3. Sveces kapličā 7,06 / 4,96 7,06 / 4,96
  10.4. Zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises laikā (no kapličas līdz
  kapavietai) 4,24 / 2,98 4,24 / 2,98
  10.5. Ceļa noklāšana ar skujām 7,05 / 4,96 7,05 / 4,96
  10.6. Kapa kopiņas apklāšana ar skujām
  14,12 / 9,92 14,12 / 9,92

  Pakalpojums tiek sniegts pēc maksas pakalpojumu apmaksas saskaņā ar Apbedīšanas pakalpojuma pasūtījumu
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Klients ierodas pie kapsētas pārziņa un saskaņo apbedīšanas vietu un laiku. Biķeru, Juglas, Kapsila, Mārtiņa un Torņakalna kapsētās pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa telefonu +37126591904. Sarkandaugavas- Kalna kapsētā pakalpojumu var saņemt iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku ar kapsētas pārzini pa telefonu +371670125419 . Pēc tam Klients Kapsētu pārvaldē noformē apbedīšanas pasūtījumu.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Tiek nodrošināta mirušā apbedīšana
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKapsētu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde, Aizsaules iela 1a, Rīga, LV1026 , Tālrunis: +37167012278, +37167848143, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Centra rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: 1.Meža kapsēta, tel. +37167012403, Aizsaules iela 2a; 2.Meža kapsēta, tel. +37167012408, Gaujas iela 12; Raiņa kapsēta, tel. +37167012034, Aizsaules iela 1a; Miķeļa kapsēta, tel. +37167012411, Gaujas iela 4; , Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Kurzemes rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Bolderājas kapsēta, tel. +37167012357, Mazā Kleistu iela 16; Lāčupes kapsēta, tel. +37167012388, Baltegļu iela 41; Mārtiņa kapsēta, tel. +371254860429, Hāmaņa iela 4., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pļavnieku kapsēta, tel.+37167012422, Lubānas iela 136A; Matīsa kapsēta, tel.+37167012393, Mazā Matīsa iela 1; Kapsila kapsēta tel. +37126591904; Taču iela 1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunā ebreju kapsēta, tel. +37167012402, Lizuma iela 4; Juglas kapsēta tel. +37167012904; Stāmerienas iela 1; Biķeru kapsētas tel. +37167012904; Juglas iela 71. , Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Pleskodāles kapsēta, tel. +37167012429, Ventas iela 3 Ziepniekkalna kapsēta, tel.+37167012377, Mālu iela 19; Torņakalna kapsēta, tel. +37125486042, Torņakalna iela1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldes kapsētas: Jaunciema kapsēta, tel.+37167012396 , Jaunciema 8. šķērslīnija 10; Sarkandaugavas kapsēta, tel.+37167012419, Nesaules iela 1; Sarkandaugavas Kalna kapsēta, tel. +37167012419, Ceļinieku iela 1., Tālrunis: +37167012278, E-pasta adrese: mvd@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Nestrādā Jauno ebreju kapsēta)
  Otrdiena: 09.30.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Trešdiena: 09.30.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Ceturtdiena: 09.30.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30
  Piektdiena: 09.30.00 - 16.00 pārtraukums 12.00 - 12.30 ( Jauno ebreju kapsēta piektdienā nestrādā)
  Sestdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30 (Strādā tikai Jauni ebreju kapsēta)
  Svētdiena: 09.30 - 16.00 pārtraukums - 12.00 - 12.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKapsētu pārvaldes kasē vai bankā: Bankas rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga RD iestāde : Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 Bankas konts: LV78NDEA0023300005020 Luminor Bank AS, Bankas kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība