Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrācija un to kustības maršrutu apstiprināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā Satiksmes departamentam ir jāveic specializēto tūristu transportlīdzekļu reģistrāciju un to kustības maršrutu apstiprināšanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu pašvaldībai ir jānosaka specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumi, izvērtējot to sabiedrisko nepieciešamību un drošību
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ceļu satiksmes likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=45467
 • MK 02.06.2015. not. Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi
 • RD 28.02.2012. sn. Nr.166 "Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Rīgas pilsētā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=245880
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta apstiprināšanai Pieteikums_spec_tur_marsrut_apstiprin.doc
 • Pieteikums specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrēšanai Pieteikums_spec_tur_transplidz_registresana.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Specializēto tūristu transportlīdzekļa reģistrācijai transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam (līzinga līguma gadījumā) jāiesniedz:

  1.1. rakstveida pieteikums;
  1.2. dokumenti, kas apliecina specializētā tūristu transportlīdzekļa īpašuma vai turējuma (līzinga līguma gadījumā) tiesības;
  1.3. transportlīdzekļa tehnisko dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  1.4. sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, pievienojot sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta sertifikāta kopiju.

  2. Lai apstiprinātu specializētā tūristu transportlīdzekļa maršrutu, personai, kura plāno veikt pasažieru pārvadāšanu ar specializēto tūristu transportlīdzekli, jāiesniedz:

  2.1. rakstveida pieteikums,;
  2.2. dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz specializēto tūristu transportlīdzekli, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju (līzinga līguma gadījumā) atšķiras no pakalpojuma sniedzēja datiem;
  2.3. jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai, ja specializētā tūristu transportlīdzekļa iepriekšējā apskate ir veikta un sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums par specializētā tūristu transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību drošai pasažieru pārvadāšanai ir sniegts vairāk kā pirms 12 mēnešiem;
  2.4.specializētā tūristu transportlīdzekļa maršruta shēma
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Satiksmes departamenta administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
  Atgādinājums:
  Nepieciešams jauns sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums ik pa 12 mēnešierm. Ir jābūt spēkā esošai apdrošināšanai. Jaunais atzinums un apdrošināšanas līgums iesniedzams Satiksmes departamentā 10 dienu laikā pēc noslēgšanas.
  Brīdinājums:
  Par Rīgas domes saistošo noteikumu neievērošanu pakalpojuma sniedzējam var uzlikt administratīvo sodu no EUR 10 līdz EUR 220
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Nepieciešamos dokumentus iesniegt Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, LV-1011, 606.kab. vai 514.kab.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Klientam lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju vai maršruta apstiprināšanu nosūta pa norādīto pasta adresi
 • Klātiene   -   Klients var saņemt lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju vai maršruta apstiprināšanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, LV-1011, 514.kab. vai 606.kab.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, 514.kab. vai 606.kab., Tālrunis: + 371 67012724, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-17.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība