Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana un iesniegšana reģistrācijai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc būvju (ēku, inženierbūvju) izbūves pabeigšanas sertificēts mērnieks vai komersants, kas nodarbina sertificētu mērnieku, vai tā pilnvarota persona iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk - Būvvalde) izbūvētā objekta ģeodēziskā izpildmērījuma plānu, izmantojot portālu www.eriga.lv vai iesūtot elektroniski uz e-pastu buvvalde@riga.lv. Izvērtējot iesniegto izpildmērījumu, tiek pārbaudīta izpildmērījuma plāna atbilstība Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālas datubāzes noteikumi" un Rīgas domes 23.07.2013. saistošo noteikumu Nr.6 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi" prasībām, normatīvajos aktos noteiktā kartība saskaņotajai būvniecības dokumentācijai un situācijai apvidū.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziska vai juridiska persona, kura veic izpildmērījumus Rīgā, vai tās pilnvarota persona.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 24.04.2012. not. Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=246998;
 • MK 30.09.2014. not. nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" http://likumi.lv/doc.php?id=269200
 • RD 23.07.2013. sn. Nr.6 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” http://m.likumi.lv/doc.php?id=259528.
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums izvērtēt ģeodēzisko izpildmērījumu BV_146_v2.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniedzot portālā www.eriga.lv:
  1. Datne ar izdrukai atbilstošu izpildmērījuma plāna grafisko daļu, kurā norādīti projektētie un faktiskie raksturlielumi un saglabāti mērījumu punkti [!] (*.dgn / *.dwg);
  2. Datne, kurā attēlota tikai uzmērītā būve un tās faktiskie raksturlielumi (*.dgn / *.dwg);
  3. Valsts zemes dienesta izsniegtā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datne, ja izpildmērījuma plānā parādīta kadastra informācija.

  Iesūtot elektroniski uz e-pastu buvvalde@riga.lv:
  1. Aizpildīta Būvvaldes veidlapa (Iesniegums par ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšanu BV_146_v2);
  2. Sertificēta mērnieka ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīti dokumenti:
  - Datne ar izdrukai atbilstošu izpildmērījuma plāna grafisko daļu, kurā norādīti projektētie un faktiskie raksturlielumi un saglabāti mērījumu punkti [!] (*.dgn / *.dwg);
  - Datne, kurā attēlota tikai uzmērītā būve un tās faktiskie raksturlielumi (*.dgn / *.dwg);
  3. Valsts zemes dienesta izsniegtā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datne, ja izpildmērījuma plānā parādīta kadastra informācija.

  [!] - mērījumu punktus var saglabāt izpildmērījuma plāna grafiskajā daļā vai iesniegumam pievienot atsevišķas datnes ar mērījumiem pirms un pēc ģeodēziskās izlīdzināšanas
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Atbilstoši Rīgas domes 23.07.2013. saistošo noteikumu Nr.6 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi" 2. pielikuma cenrādim EUR 25,61 (1 objekts).
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Vienas darba dienas (1 dd) laikā priekšapmaksas rēķins tiek ievietots portālā www.eriga.lv vai nosūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi.
  Būvvalde izpildmērījuma plāna pārbaudi veic Rīgas domes 23.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi" norādītajā termiņā - desmit darba dienu (10 dd) laikā pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Dokumentus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūta uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
 • Portāls   -   Portālā www.eriga.lv aizpilda laukus ar prasīto informāciju, pievieno izpildmērījuma plānu un datni, kurā attēlots tikai objekts, kam veikti izpildmērījumi.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Portālā www.eriga.lv pieejama un lejupielādējama izpildmērījuma plāna datne un elektroniski parakstīta pavadvēstule. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
 • E-Pasts   -   Ja dokumenti iesniegti elektroniski ar parakstu un drošu laika zīmogu, Rīgas pilsētas būvvalde nosūta izvērtētu ģeodēzisko izpildmērījumu uz iesniegumā norādīto e-pastu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00-19:00
  Otrdiena: 09:00-16:00
  Trešdiena: 09:00-16:00
  Ceturtdiena: 10:00-19:00
  Piektdiena: 08:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas būvvalde (reģ.Nr. 90002719440) Nordea Bank AB Latvijas filiāle, konta Nr. LV65NDEA0022600022010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība