Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas izpilddirekcijas
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības noteiktajās patstāvīgās ielu tirdzniecības vietās iesniedz Rīgas pilsētas izpilddirekcijā, kuras administratīvajā teritorijā izvēlētā tirdzniecības vieta atrodas, iesniegumu par ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 12.05.2010. not. Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
 • RD 19.04.2016. sn. Nr.198 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” http://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās izsniegšana Iesniegums.ielu.tirdzn.organ.past..doc
 • Privātuma atruna iesnieguma atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā saņemšanai iesniegšanas gadījumā prvat.atruna.8.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums par atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā saņemšanu.
  Iesniegumam pievienojams:
  1. Tirdzniecības sortiments;
  2. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai nodokļu maksātāja kods, juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, realizējamās preču grupas, aizņemamo tirdzniecības vietu skaits, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs tā izmantošanas gadījumā;
  3. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots tirdzniecības vietu projekts vai teritorijas labiekārtojuma ar tirdzniecības vietām būvniecības ieceres dokumentācijas un akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija (uzrādot oriģinālu);
  4. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, vai pašvaldības nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojums tiek sniegts ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Atgādinājums:
  Personai, kura vēlas organizēt ielu tirdzniecību pašvaldības noteiktajās pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās, ir pienākums saņemt ielu tirdzniecības organizatora atļauju.
  Brīdinājums:
  Par darbošanos bez ielu tirdzniecības organizatora atļaujas var sodīt administratīvā kārtā atbilstoši Rīgas domes 19.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona, kura vēlas saņemt ielu tirdzniecības organizatora atļauju kādā no pašvaldības noteiktajām ielu tirdzniecības vietām, attiecīgajā Rīgas priekšpilsētas vai rajona izpilddirekcijā iesniedz iesniegumu organizētāja atļaujas saņemšanai izvēlētajā pastāvīgā izvēlētajā ielu tirdzniecības vietā, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, izpilddirekcija sagatavo rakstisku tirdzniecības atļauju vai motivētu atteikumu un izsniedz to personai iepriekš saskaņotā laikā. Tirdzniecības atļaujas Centra rajona teritorijā pēc pieprasījuma var saņemt Kungu ielā 7/9, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012327, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Kurzemes rajons, Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012327, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013590, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Centra rajons, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013590, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026632, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026632, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: :8:30 - 18:00
  Otrdiena: :8:30 - 17:00
  Trešdiena: :8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: :8:30 - 17:00
  Piektdiena: :8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: RD Finanšu departaments AS SEB banka Reģ. Nr. 90000064250 Kods: UNLALV2X Konts: LV83UNLA0020100000005 vai LV42NDEA0020100000005, Luminor Bank AS, kods: NDEALV2X, reģistrācijas Nr.90000064250. Maksājuma mērķis: Rīgas ______ izpilddirekcija, pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecības organizatora atļauju ___________ (norādīt adresi)
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība