Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšana
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Pakalpojums paredzēts īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai vienā vietā vai adresē ne ilgāk kā 3 dienas ar tirdzniecības norises starplaiku ne mazāku kā 4 dienas (vienas tirdzniecības norise pieļaujama ne biežāk kā reizi nedēļā), tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 24 dienas.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tirdzniecības organizators ir juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 12.05.2010. not. Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
 • RD 18.01.2011. sn. Nr.109 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=225525
 • RD 19.04.2016. sn. Nr.198 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” http://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšana Islaic rakst tirdz organiz.doc
 • Privātuma atruna iesnieguma atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanai iesniegšanas gadījumā prvat.atruna.4.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums par atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai saņemšanu vai www.eriga.lv elektroniski aizpildīts iesniegums, kur norādīta informācija par tirdzniecības organizatoru: fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; tirdzniecības organizatora/kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese, paredzētā ielu tirdzniecības vieta, norises laiks un ilgums.
  Iesniegumam pievienojams:
  1. Tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietu aprīkojuma);
  2. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemes robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm;
  3. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts vienas vai vairāku tirdzniecības vietu iekārtojums plānā mērogā 1:100 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm;
  4. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināta objekta vizualizācija vides kontekstā;
  5. Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīti tirdzniecības dalībnieku nosaukumi un reģistrācijas numuri vai personas kodi un tirdzniecības sortiments, tirdzniecības vietu skaits;
  6. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju.
  (svarīgi: ņemt vērā, ka lietojot pakalpojuma pieprasīšanas kanālu gan klātienē, gan portālā, no 2. līdz 4. punktam norādītajiem dokumentiem jābūt krāsaini skenētiem no oriģinālā dokumenta)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bezmaksas (atsevišķos gadījumos maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās (sk. RD 18.01.2011. sn Nr.109 'Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā').
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas pilsētas izpilddirekcijas, ja to rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā no pēdējā nepieciešamā dokumenta saņemšanas dienas attiecīgajā Rīgas izpilddirekcijā izsniedz atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai. Tirdzniecības dalībniekam minētais iesniegums nav jāiesniedz, ja attiecīgais tirdzniecības dalībnieks ir iekļauts īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanas iesniegumam pievienotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā un pašvaldība ir izsniegusi atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai. Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas. Ja ielu tirdzniecības atļauja nepieciešama ātrāk nekā 5 darba dienu laikā no maksājuma veikšanas datuma, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāuzrāda maksātāja bankas apstiprināts maksājuma dokumenta oriģināls un jāiesniedz tā kopija.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirekciju izdotos administratīvos aktus juridiskā persona var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora.
  Atgādinājums:
  1.Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības organizators ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā. Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā. 2.Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā (pievienotajā sarakstā) norādītā persona, norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota. 3.Tirdzniecības dalībnieku sarakstam jābūt ar virsrakstu, kurā norādīts pasākuma nosaukums, vieta, datums, un sarakstam jābūt parakstītam no tirdzniecības organizatora puses. Tirdzniecības organizatoram jānodrošina pastāvīgu tirdzniecības dalībnieku saraksta informācijas aktualizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldību, ja ir veicamas izmaiņas dalībnieku sarakstā (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dalībnieku sastāva izmaiņām). Pašvaldība Valsts Ieņēmumu Dienestā nereģistrētai fiziskajai personai atsaka atļaujas preču pārdošanai ielu tirdzniecībā izsniegšanu, ja tirdzniecība vienlaicīgi ir paredzēta vairākās attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās. 4.Tirdzniecības organizators ir atbildīgs: 1) par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu palielināšanu; 2) par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu; 3) par noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu; 4) par saskaņotā tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu; 5) par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un RD saistošajos noteikumos Nr.198 noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu; 6) par tirdzniecības vietu iekārtojuma atbilstību tirdzniecības vietas pasei tikai gadījumos, ja tirdzniecības vietas iekārtošanai tiek izmantots tirdzniecības organizatora īpašumā esošs, iznomāts vai patapināts tirdzniecības vietas aprīkojums vai arī tirdzniecība tiek veikta no speciālām iekārtām, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek veikta no autotransporta; 7) par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.
  Brīdinājums:
  1.Ja īslaicīga rakstura ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu tikai gadījumos, kas minēti RD 19.04.2016. sn Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" 2.punktā. 2. Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt atļauju tirdzniecības organizatoram ielu tirdzniecības organizēšanai, ja: 1) paredzētā tirdzniecības organizēšanas vieta atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskas apbūves raksturs, un paredzētā tirdzniecības organizēšanas vieta neiekļaujas vēsturiskajā vidē; 2) pašvaldība ir pieprasījusi, bet paredzētās tirdzniecības organizēšanas vietas izvietojums un estētiskais noformējums nav saskaņots ar būvvaldi; 3) paredzētā tirdzniecības organizēšanas vieta varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi; 4) paredzētajā tirdzniecības organizēšanas vietā varētu tikt bojāta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zaļā zona un apstādījumi; 5) paredzētā tirdzniecības vieta nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) un tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā; 6) līdzšinējā tirdzniecības organizatora darbībā atkārtoti gada laikā konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojums ir pieprasāms Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rūpniecības ielā 21
 • Portāls   -   Lai būtu pieejami Rīgas pilsētas pašvaldības sniegtie pakalpojumi e-vidē (www.eriga.lv ), juridiskām personām nepieciešams vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai tā teritoriālās atrašanās vietās, kur saņemams lietotāja pieteikšanās vārds un parole: https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx.'
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/AuthenticationProviders/Authenticate.aspx?ReturnUrl=%2fAuthorized%2fService.aspx
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Elektroniski parakstīta atļauja ir pieejama www.eriga.lv, sadaļā "Tirdzniecības atļaujas", sk. "Rīgas pilsētas pašvaldības izsniegtie dokumenti"
 • E-Pasts   -   Elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz tirdzniecības organizatora norādīto e-pasta adresi
 • Klātiene   -   Atļauja ir saņemama 5 darba dienu laikā no pēdējā nepieciešamā dokumenta saņemšanas dienas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rūpniecības ielā 21
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Austrumu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Rīgas Austrumu izpilddirekcija, Daugavpils iela 31, Rīga, LV- 1003, Tālrunis: +371 67013590, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: https://www.rigasaustrumi.lv

  Latgales priekšpilsēta, Rīgas Austrumu izpilddirekcija, Daugavpils iela 31, Rīga, LV- 1003, Tālrunis: +371 67013590, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: ia@riga.lv, WWW: https://www.rigasaustrumi.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30 -18.00
  Otrdiena: 08.30 -17.00
  Trešdiena: 08.30 -17.00
  Ceturtdiena: 08.30 -17.00
  Piektdiena: 08.30 -16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNodeva ieskaitāma Rīgas domes Finanšu departamenta kontā LV83UNLA0020100000005, AS 'SEB banka', kods UNLALV2X002, reģistrācijas Nr.90000064250 vai V42NDEA0020100000005, ārvalsts komersanta filiāle 'Nordea Bank AB Latvijas filiāle', kods:DEALV2X, reģistrācijas Nr.90000064250 maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012327, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: http://riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 67012327, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: http://riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30 -18.00
  Otrdiena: 08.30 -17.00
  Trešdiena: 08.30 -17.00
  Ceturtdiena: 08.30 -17.00
  Piektdiena: 08.30 -16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNodeva ieskaitāma Rīgas domes Finanšu departamenta kontā LV83UNLA0020100000005, AS 'SEB banka', kods UNLALV2X002, reģistrācijas Nr.90000064250 vai V42NDEA0020100000005, ārvalsts komersanta filiāle 'Nordea Bank AB Latvijas filiāle', kods:DEALV2X, reģistrācijas Nr.90000064250 maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Ziemeļu izpilddirekcija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026632, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: http://riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026632, E-pasta adrese: iz@riga.lv, WWW: http://riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30 -18.00
  Otrdiena: 08.30 -17.00
  Trešdiena: 08.30 -17.00
  Ceturtdiena: 08.30 -17.00
  Piektdiena: 08.30 -16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNodeva ieskaitāma Rīgas domes Finanšu departamenta kontā LV83UNLA0020100000005, AS 'SEB banka', kods UNLALV2X002, reģistrācijas Nr.90000064250 vai V42NDEA0020100000005, ārvalsts komersanta filiāle 'Nordea Bank AB Latvijas filiāle', kods:DEALV2X, reģistrācijas Nr.90000064250 maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas izsniedzēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība