Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Ielu tirdzniecības atļaujas darbībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā tiek izsniegtas tikai pašvaldības saskaņotajās pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās. Pirms plānotās darbības uzsākšanas plānoto pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu, izmaiņas tajā nepieciešams saskaņot.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tirdzniecības organizators ir juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 12.05.2010. not. Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=210696
 • RD 18.01.2011. sn. Nr.109 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=225525
 • RD 19.04.2016. sn. Nr.198 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” http://likumi.lv/ta/id/281685-par-kartibu-kada-tiek-saskanota-un-organizeta-ielu-tirdznieciba
 • RD ID 29.04.2016. rīkojums Nr.180-ir "Par saskaņotajām pastāvīgajām ielu tirdzniecības vietām” https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Business/tirdzniecibas-vietas-saskanotas/default.htm
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošanu vai izmaiņām iepriekš saskaņotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā Iesniegums.past.viet.ierik.doc
 • Privātuma atruna pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošanu vai izmaiņām iepriekš saskaņotā pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā iesniegšanas gadījumā prvat.atruna.3.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu vai izmaiņām iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā.
  Iesniegumam pievienojams:
  1. Tirdzniecības sortiments;
  2. Ielu tirdzniecības vietas risinājums katrā maršruta pieturvietā, ja ielu tirdzniecību plānots veikt no transportlīdzekļa maršrutā:
  1) katras pieturvietas krāsaina fotofiksācija (bez transportlīdzekļa);
  2) katras pieturvietas izvietojums ar piesaistēm un izmēriem noteiktā kārtībā sagatavotā zemes vienības situācijas plānā ar aktuālām ielu sarkanajām līnijām un nekustamā īpašuma robežām (A4 formātā) mērogā 1:250 vai 1:500; 3) izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250; 4) kustības maršruts, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai;
  3.Tirdzniecības vietas projekts: 1) vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietas iekārtojuma); 2) objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 (A4 formātā); 3) izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;
  4. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, uz kura īpašumā vai valdījumā esošas zemes tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta vai pieturvieta tirdzniecības maršrutā (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bezmaksas
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir 30 kalendārās dienas
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Pastāvīgā ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tiek saskaņota, ievērjot kritērijus, kas noteikti Rīgas domes 19.04.2016. saistošo noteikumu Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" 2. nodaļā
  Brīdinājums:
  Tirdzniecības veikšanai saskaņotajā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā attiecīgajā Rīgas pilsētas izpilddirekcijā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti tirdzniecības atļaujas saņemšanai (sk.Rīgas domes 19.04.2016. saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" 3.1. apakšnodaļa).
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Daugavpils iela 31; Rūpniecības iela 21; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +371 80000800
 • Korespondence   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   (Informācija par izskatīšanas rezultātu tiek nosūtīta uz pakalpojuma pieprasītāja norādīto e-pasta adresi. (Iesniedzot dokumentus nepieciešams norādīt pakalpojuma saņemšanas kanālu, veidu un adresi. E-pastā iespējams saņemt divu veidu informāciju: elektroniski parakstītu (ar juridisku spēku) vai informatīva rakstura informāciju par izskatīšanas rezultātu, - pakalpojuma ņēmējam jānorāda vēlamais informācijas saņemšanas veids. )
 • Korespondence   -   (Informācija par izskatīšanas rezultātu atbildes vēstulē tiek nosūtīta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto pasta adresi)
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Iesniegumu iesniegšana: Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās: Daugavpils iela 31; Rūpniecības iela 21; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +371 80000800 , Tālrunis: + 371 67026024, Fakss: + 371 67026053, E-pasta adrese: liena.panga@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība