Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Rīgas Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) nodrošina atbalstu mājokļa pielāgošanai ar mērķi padarīt mājokļa vidi pieejamu personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, paaugstināt personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības. Mājokļa pielāgošanas darbus veic reģistrēts komersants.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Pabalsts paredzēts, lai apmaksātu personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, mājokļa pielāgošanas dokumentu sagatavošanas un mājokļa pielāgošanas darbu veikšanas izmaksas. Pabalsts tiek piešķirts viena mājokļa pielāgošanai un nepieciešamos pielāgojumus mājoklim nosakai Sociālā dienesta darbiniekiem sadarbībā ar pakalpojuma pieprasītāju.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai ir Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai, kas pārvietojas riteņkrēslā un ir atzīta par I vai II grupas invalīdu, vai bērnu invalīdu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • RD 14.11.2006. sn. Nr.59 „Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā” http://www.likumi.lv/doc.php?id=149701
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Sociālajā dienestā jāuzrāda šādi dokumenti:
  1. personu apliecinošs dokuments;
  2. invaliditāti apliecinošs dokuments.
  Sociālajā dienestā jāiesniedz:
  1. iesniegums;
  2. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas satur nepieciešamo medicīnisko informāciju Sociālā dienesta ergoterapeita atzinuma sagatavošanai;
  3. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  4. mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana mājokļa pielāgošanai, ja iesniedzējs nav mājokļa īpašnieks.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Sociālais dienests 22 darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas (dokumenti minēti sadaļā "Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti") pieņem lēmumu par pabalsta mājokļa pielāgošanai piešķiršanu vai atteikumu.
  Sociālais dienests nosaka mājokļa pielāgošanas izdevumu apmēru, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai. Pabalsta apmērs mājokļa pielāgošanai, t.sk. dokumentu sagatavošanai, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, nedrīkst pārsniegt EUR 4000.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Mājokļa pielāgošanai veicamos darbus nosaka Sociālā dienesta speciālists vienojoties ar pakalpojuma pieprasītāju, atbilstoši personas, kura pārvietojas riteņkrēslā vajadzībām. Mājokļa pielāgošana nav mājokļa kosmētiskais remonts. Mājokļa pielāgošana neietver ārpus mājokļa esošu komunikāciju sistēmu izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju. Būvdarbu izpildi uzrauga persona, kurai tiek veikta mājokļa pielāgošana vai tās likumiskais pārstāvis/pilnvarotā persona.
  Brīdinājums:
  Personai piešķir pabalstu viena mājokļa pielāgošanai.
  Pabalstu var saņemt atkārtoti, tomēr ne biežāk kā vienu reizi piecos gados, ja:
  1. iepriekš pielāgotā mājoklī dzīvojošā persona, saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pāriet dzīvot uz pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli;
  2. Personai ir iestājušies ārkārtas apstākļi, ko apliecina Sociāla dienesta speciālista atzinums.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048 / 67037695 / 67012126 / 67012271
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Sociālā dienesta apmeklējums un pabalsts tiek pārskaitīts reģistrētam būvkomersantam uz līguma pamata pēc mājokļa pielāgošanas veikšanas
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pabalsta pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība