Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Lēmuma par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai/telpu grupai izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Adrešu piešķiršana zemes vienībām, ēkām un telpu grupām
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv. Ja Valsts adrešu reģistrā adrese ir reģistrēta, tad izziņu par adresi ir iespējams saņemt, vēršoties Valsts zemes dienestā.


Rīgas pilsētas būvvalde pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidāciju pieņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz informāciju Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 08.12.2015. not. Nr.698 "Adresācijas noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/278402-adresacijas-noteikumi
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana telpu grupai BV_144_v2.doc
 • Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienībai/ēkai BV_143_v2.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:

  1.Iesniegums (veidlapa Nr.BV_143);
  2.Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
  3.Zemes vienības robežu plāns (kopija);
  4.Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
  5.Ģenerālplāns - jaunbūvēm (kopija).

  Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu telpu grupai:

  1.Iesniegums (veidlapa Nr.BV_144);
  2.Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
  3.Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;
  4.Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgā, Amatu ielā 4, LV - 1050
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
 • Klātiene   -   Dokumentus iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros Daugavpils ielā 31, Kungu ielā 7/9, Eduarda Smiļģa ielā 46 vai Brīvības ielā 49/53.
 • Korespondence   -   Dokumentus nosūta pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Rīgā, Amatu ielā 4, LV-1050.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Lēmumu ar elektronisko parakstu un drošu laika zīmogu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi nosūta nekustamā īpašuma īpašniekam (pilnvarotajai personai) uz iesniegumā norādīto e-pastu.
 • Korespondence   -   Lēmums tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto korespondences adresi.
 • Klātiene   -   Lēmumu saņem Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Brīvības ielā 49/53., Tālrunis: 800 00 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Tālrunis: +371 67105800, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00-19:00
  Otrdiena: 9:00-16:00
  Trešdiena: 9:00-16:00
  Ceturtdiena: 10:00-19:00
  Piektdiena: 9:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība