Informçjam, ka ð.g. 30. aprîlî no pl. 14.00-23.59 tiks veikti plânoti pilnveidoðanas darbi e-pakalpojumâ "Tirdzniecîbas atïaujas". Lûdzam norâdîtajâ laika periodâ neizmantot e-pakalpojumu "Tirdzniecîbas atïaujas"! Atvainojamies par Jums radîtajâm neçrtîbâm!
Informçjam, ka ðobrîd www.eriga.lv portâla e-pakalpojumos nav iespçjams veikt norçíinus! Atvainojamies par sagâdâtajâm neçrtîbâm!
Informçjam, ka saistîbâ ar Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas Valsts izglîtîbas informâcijas sistçmas (VIIS) piekïuves adreðu maiòu, laika periodâ no 18.06.2021. plkst.17:00 lîdz 20.06.2021. plkst.23:59 Rîgas paðvaldîbas pakalpojumu portâlâ www.eriga.lv iespçjami traucçjumi e-pakalpojumu darbîbâ, kas saistîti ar Izglîtîbas jomu.
Pakalpojumu apraksti
  • Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu apraksti pieejami vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
  • Informāciju par Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumiem var saņemt arī rakstot uz aic@riga.lv vai zvanot uz Rīgas domes bezmaksas informatīvo tālruni 800 00 800.
Copyright © 2003-2021, v.1.5.9.5 (04.03.2021), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietoðanas kârtîba