Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Slēdz vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī māja pilnība vai daļēji atrodas uz Rīgas pilsētas pašvaldībai reģistrēta zemesgabala, tad Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo un zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda reģistrēto zemes gabalu, uz kura pilnībā vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas privatizēto objektu īpašniekiem, atbilstoši privatizētā objektā kopīpašuma domājamai daļai. Izdevumus par zemes gabala platības noteikšanu, zemes iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā sedz privatizēto objektu īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Dzīvokļa īpašnieks, neapdzīvojamās telpas īpašnieks vai mākslinieka darbnīcas īpašnieks.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 19.01.1999. not. Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=21165
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikums par vienošanos par zemes iegūšanu īpašumā bez atlīdzības Pieteikums vienosanas.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  FIZISKAI PERSONAI:
  1.Jāiesniedz uzaicinājums privatizēt zemes gabalu;
  2.Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
  3.Jāiesniedz dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
  4. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina veikto samaksu.
  JURIDISKAI PERSONAI:
  1.Jāiesniedz uzaicinājums privatizēt zemes gabalu;
  2.Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
  3.Jāiesniedz dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
  4.Jāiesniedz dokuments, kas apliecina veikto samaksu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Izdevumi par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā veicami eiro kas sastāv no: 1. Latvijas valsts vēstures arhīva izziņas sagatavošana; 2. Rīgas pilsētas zemes komisijas izziņu sagatavošana; 3. Rīgas pilsētas būvvaldes pārskata plāna izgatavošana (iepriekš minētas trīs pozīcijas par vēsturisko zemes gabalu piederību un robežām); 4. Rīgas pilsētas būvvaldes apakšzemes inženiertīklu komunikāciju izziņas un grafiskās daļas izgatavošanas; 5. Zemes gabala robežu noteikšanas projekta izstrāde un saskaņošana; 6. Rīgas pilsētas būvvaldes adreses izziņas sagatavošana; 7. Zemes robežu uzmērīšana, robežu plānu izgatavošana un reģistrācija Valsts zemes dienestā; 8. Izdevumi zemes īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes lēmumu par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo un zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda nostiprināto zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas privatizēto objektu īpašnieki var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu
 • Klātiene   -   Dokumentus iesniedz 3. kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011.
 • Korespondence   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Var saņemt elektroniski parakstītu dokumentu
 • Klātiene   -   Dokumentus izsniedz 3.kab., Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011, Tālrunis: +371 67037218; +371 67012048, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 -17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība Rātslaukums 1, Rīga, LV 1050 Reģ.Nr.: LV90011524360 Luminor Bank AS, SWIFT:NDEALV2X IBAN konts LV43NDEA0022000000000
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība