Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Slēdz Vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ja viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas privatizācija ir uzsākta līdz 2002.gada 31.jūlijam un šī māja pilnība vai daļēji atrodas uz Rīgas pilsētas pašvaldībai reģistrēta zemesgabala, tad Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo un zemesgrāmatā uz Rīgas pašvaldības vārda reģistrēto zemes gabalu, uz kura pilnība vai daļēji atrodas privatizācijai nodotā dzīvojamā māja, nodod īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas privatizēto objektu īpašniekiem, atbilstoši privatizētā objektā kopīpašuma domājamai daļai. Izdevumus par zemes gabala noteikšanu, zemes iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā sedz privatizēto objektu īpašnieks proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Dzīvokļa īpašnieks; Neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas īpašnieks.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 19.01.1999. not. Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=21165
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  FIZISKAI PERSONAI: 1.Uzaicinājums privatizēt zemes gabalu; 2.Pase; 3.Pilnvara ( pilnvarotai personai); 4.Dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu; 5. Euro nomaksu apliecinošs dokuments - maksājuma uzdevums (čeks). JURIDISKAI PERSONAI: 1.Uzaicinājums privatizēt zemes gabalu; 2.Dzīvokļa neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu; 3.Euro nomaksu apliecinošs dokuments - maksājuma uzdevums (čeks); 4.Pase; 5.Pilnvara (pilnvarotai personai); 6. Izziņa no LR Uzņēmumu reģistra par paraksta tiesībām (ne vecāku par mēnesi no izdošanas brīža); 7.Uzņēmuma statūti (kopija).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Izdevumi par zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā veicami EUR (euro), kas sastāv no: 1. Latvijas valsts vēstures arhīva izziņas sagatavošana; 2. Rīgas pilsētas zemes komisijas izziņu sagatavošana; 3. Rīgas pilsētas būvvaldes pārskata plāna izgatavošana (iepriekš minētas trīs pozīcijas par vēsturisko zemes gabalu piederību un robežām); 4. Rīgas pilsētas būvvaldes apakšzemes inženiertīklu komunikāciju izziņas un grafiskās daļas izgatavošanas; 5. Zemes gabala robežu noteikšanas projekta izstrāde un saskaņošana; 6. Rīgas pilsētas būvvaldes adreses izziņas sagatavošana; 7. Zemes robežu uzmērīšana, robežu plānu izgatavošana un reģistrācija Valsts zemes dienestā; 8. Izdevumi zemes īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes lēmumu par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo un zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda nostiprināto zemes gabalu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas privatizēto objektu īpašniekiem var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007).
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Konsultāciju var saņemt 29. kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pērses ielā 10/12, 29. kabinets, Rīgā, LV-1011.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses iela 10/12, 29.kabinets, Rīga, LV-1011, Tālrunis: +371 67105327, Fakss: +371 67211716, E-pasta adrese: beate.kokaine@riga.lv, WWW: dmpk@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.15
  Trešdiena: 8.30 -17.15
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.15
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība