Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rīgā
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Saskaņojot pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanu Rīgā, apstiprināt komercdarbības veikšanas vietu, veidu un termiņu, izsniegt atļauju.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Komersants
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Alkoholisko dzērienu aprites likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009
 • RD 15.06.2010. sn. Nr.79 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=213168
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pakalpojuma saņemšanai ir jāiesniedz ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda:
  1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;
  2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums;
  3. ražošanas vieta (adrese). Iesniegumam pievienojama ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bezmaksas
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šā mēneša pēdējā diena.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kartībā.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Pašvaldība atsaka izsniegt atļauju, ja: 1. komersants nav iesniedzis visus pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus; 2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim; 4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas: 4.1. izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā; 4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes; 4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā; 5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. Pašvaldība ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju, ja: 1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim; 3. izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā norādītajā vietā; 4. alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31 un Eduarda Smiļģa ielā 46.
 • Korespondence   -   Rīgas pilsētas izpilddirektoram, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaAdministrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, Tālrunis: +371 67105361; 67026070; 67105489, E-pasta adrese: ilze.gutmane@riga.lv; vismants.vazdikis@riga.lv; gundars.strazdins@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība