Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Rīgā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Saskaņojot alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietu Rīgā, apstiprināt komercdarbības veikšanas vietu, termiņu un darba laiku, izsniegt saskaņojumu.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Rīgā atļauta no katra kalendārā gada janvāra līdz decembrim ieskaitot šādās vietās:
1. ielu tirdzniecības vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vienas sezonas (pavasara/vasaras vai rudens/ziemas sezonas) ietvaros; 2. telpās sabiedrisko pasākumu norises laikā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Komersants, kam jau ir izsniegta speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Alkoholisko dzērienu aprites likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009
 • RD 26.01.2016. sn. Nr.186 " Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Rīgā" http://likumi.lv/ta/id/280454-par-alkoholisko-dzerienu-mazumtirdzniecibu-novietnes-riga
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda: 1.1. komersanta nosaukums, juridiskā adrese un kontaktpersonas tālruņa numurs; 1.2. komercdarbības veikšanas vieta (adrese), termiņš un darbalaiks; 2) komercdarbībai izmantojamās vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bezmaksas
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šā mēneša pēdējā diena.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kartībā.
  Atgādinājums:
  Saskaņā ar alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta pirmo daļu, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai nepieciešams saņemt atļauju (licenci). Līdz ar to, pēc saskaņojuma alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai saņemšanas, jāvēršas Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldē, atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai saņemšanai.
  Brīdinājums:
  Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt saskaņojumu, ja: 1. komersants nav iesniedzis visus pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus; 2. komersants saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim; 4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību. Pašvaldība ir tiesīga atcelt saskaņojumu, ja: 1. komersants saskaņojuma saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas; 2. izbeigta attiecīgā komercdarbība saskaņojumā norādītajā vietā; 3. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
  Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai nedod tiesības veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību bez atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, kas izsniegta uz saskaņojumā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādīto tirdzniecības vietu.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Rūpniecības iela 21; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +371 80000800
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Rūpniecības iela 21; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +371 80000800
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīga, Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Rūpniecības iela 21; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +371 80000800 , Tālrunis: + 371 67026024, E-pasta adrese: liena.panga@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība