Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas Sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) piešķir materiālu atbalstu personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu tiek piešķirta samaksa transporta pakalpojumiem EUR 284.57 gadā (speciālā autotransporta (mikroautobusa) pakalpojumiem vai taksometra pakalpojumiem vai degvielas iegādei personīgajam autotransportam); EUR 71.14 mēnesī hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze; vienreizēja samaksa mazkustīgām personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Pie iepriekš noteiktajiem pakalpojumiem tiek piešķirta papildu samaksa EUR 21.34 mēnesī, ja persona:
1. mācās izglītības iestādē vai apmeklē ilgstošus (ne mazāk kā vienu mēnesi) kvalifikācijas iegūšanas vai paaugstināšanas kursus;
2. strādā algotā darbā, darba tiesiskās attiecības noformējot LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai ir personu ar invaliditāti nevalstiskās organizācijas valdes loceklis, kas kā paraksta tiesīgā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā;
3. EUR 71.14 gadā, ja persona apmeklē institūcijas sociālās aprūpes, sociālās, profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
Samaksu transporta pakalpojumu piešķir un izmaksā Sociālais dienests neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt Personai, kura deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus un neatrodas ieslodzījumā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • RD 24.01.2018. sn. Nr. 23 "Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu" https://likumi.lv/ta/id/297208-par-transporta-pakalpojumu-samaksas-kartibu-personam-ar-funkcionaliem-traucejumiem-kuras-nevar-parvietoties-ar-sabiedrisko-transportu
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  2. Jāsagatavo personas iesniegums;
  3. Hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze, samaksas transportam saņemšanai, reizi gadā jāiesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta procedūru saņemšanas nepieciešamība un periods;
  4. Vienreizējas samaksas transporta pakalpojumiem - primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir pamatota Personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu;
  5. Papildus samaksa mācību iestādes vai ilgstošu (ne mazāk kā vienu mēnesi) kvalifikācijas iegūšanas vai paaugstināšanas kursu apmeklēšanai - pirmajā mācību pusgadā dokumentu par Personas uzņemšanu izglītības iestādē, bet turpmāk reizi sešos mēnešos izglītības iestādes izziņu par to, ka Persona ir pabeigusi iepriekšējo mācību pusgadu un turpina mācības (neattiecas uz Personām, kuras mācās pamatskolā), līguma par kvalifikācijas iegūšanas vai paaugstināšanas kursu uzsākšanu kopiju;
  6. Papildus samaksas darbam saņemšanai - reizi sešos mēnešos izziņu no darbavietas, kurā tiek norādīts termiņš, uz kādu nodibinātas darba tiesiskās attiecības;
  7. Papildus samaksas rehabilitācijai saņemšanai, personai jāuzrāda nosūtījumu (norīkojumu) uz rehabilitācijas institūciju vai dokumentu, kas apliecina rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas faktu un periodu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no Sociālā dienesta lēmuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Samaksu par vienreizēju Pakalpojumu mazkustīgām personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu piešķir 1 x gadā.
  Brīdinājums:
  Samaksu par Pakalpojumu hemodialīzes procedūru apmeklēšanai, Personai nevajag iesniegt Sociālajam dienestam informāciju par nepieciešamo hemodialīzes procedūru skaitu, jo minētās samaksas par Pakalpojumu apmērs ir konstants un netiek saistīts ar nepieciešamo braucienu skaitu.
  Persona var saņemt samaksu vienam transporta pakalpojuma veidam (speciālā autotransporta (mikroautobusa), taksometra izmantošanai vai degvielas iegādei personīgajam autotransportam).
  Pabalstu transporta pakalpojumiem pārskaita personas norādītajā norēķinu kontā. Persona izvēlas transporta pakalpojuma sniedzēju pēc saviem ieskatiem un samaksu par pakalpojumu veic patstāvīgi.
  Samaksu par vienreizēju Pakalpojums mazkustīgām personām, kuras pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu piešķir nokļūšanai uz institūciju un no institūcijas, kura sniedz veselības aprūpes, rehabilitācijas, īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu, kā arī nokļūšanai uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, lai uzsāktu institūcijas pakalpojuma saņemšanu.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums (pirms tam noskaidrojot vietu skaidrās naudas saņemšanai) vai pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot to uz klienta norādīto norēķinu kontu vai izmaksāts klientam skaidrā naudā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt noklikšķinot uz norādītās WWW adreses), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 18.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Otrdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Trešdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Ceturtdiena: 9.00 - 17.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Piektdiena: 9.00 - 16.00 (Konkrēta sociālā darba speciālista pieņemšanas laikus var noskaidrot pa tālruni vai iestādes mājas lapā)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība