Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pieteikumu reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās un to administrēšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pirmsskolas izglītības nodrošināšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
-Ja vecāki vēlas reģistrēt savus bērnus Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas, rindās (turpmāk - rindas) aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls), tiem jābūt iespējai autorizēties portālā, izmantojot pašvaldības piešķirto lietotājvārdu un paroli, lietotājvārdu un paroli kādā no interneta bankām vai elektronisko parakstu. Portālā rindās var reģistrēt tikai savus bērnus saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem. Ja Iedzīvotāju reģistrā par bērnu vai vecāku ziņu nav, pieteikumu reģistrēt nav iespējams. Vecāki pēc autorizēšanās portālā aizpilda pieteikumu un reģistrē to, sekojot norādēm portālā.
-Ja vecāki vai to pilnvarotās personas vēlas reģistrēt savus bērnus rindās klātienē, tiem jādodas uz Apmeklētāju pieņemšanas centra (turpmāk - APC) teritoriālajām atrašanās vietām, Izglītības, kultūras un sporta departamentu (turpmāk - IKSD) vai Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu (turpmāk - Dzimtsarakstu nodaļa - tikai jaundzimušo reģistrēšana rindās), līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus. Pašvaldības darbinieks nepieciešamības gadījumā izskaidro reģistrācijas kārtību, sniedz informāciju par iestāžu īstenotajām izglītības programmām un klātienē aizpilda pieteikumu saskaņā ar vecāka sniegto informāciju un izdrukā to. Darbinieks pārbauda, vai bērns jau apmeklē kādu iestādi. Ja konstatē, ka bērns jau apmeklē kādu iestādi, pieteikumu nereģistrē. Vecāks pārbauda visu ievadīto informāciju un ar savu parakstu apliecina tās patiesumu. Darbinieks reģistrē pieteikumu un pēc vecāka lūguma izdrukā reģistrēto pieteikumu, paraksta to un atdod vecākam.
-Ja vecāki vēlas mainīt savu kontaktinformāciju: tālruni vai e-pasta adresi, vai vēlamo pirmsskolas izglītības programmas apguves uzsākšanas laiku, vai pieteikumā atzīmēt, ka pagaidām nevēlas saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu, jo bērns apmeklē privāto izglītības iestādi vai bērnu uzrauga aukle, to var izdarīt pēc autorizēšanās portālā vai arī ierodoties klātienē APC vai IKSD, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; pašvaldības darbinieks saskaņā ar klienta norādījumiem labo informāciju, izdrukā laboto pieteikumu, un klients ar savu parakstu uz pieteikuma apliecina informācijas patiesumu tajā.
-Ja bērnam ir tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas ar statusu "Komisijas lēmums", bērns jāreģistrē rindā iepriekš aprakstītajā kārtībā, un vienam no bērna vecākiem jāiesniedz iesniegums un pamatojuma dokumenti. Lēmums par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
-Bērnam ir tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas ar statusu "brālis/ māsa" (statuss tiek piešķirts automātiski, izglītības iestādei sinhronizējot datus ar Iedzīvotāju reģistru un Valsts izglītības informācijas sistēmu pretendentu saraksta veidošanas brīdī).
-Lai reģistrētu bērnu rindā jaundibinātā iestādē vai uz jaunu pirmsskolas izglītības programmu, vecāki pēc informācijas publicēšanas portālā un tīmekļa vietnē http://www.izglitiba.riga.lv informācijā norādītajā termiņā un kārtībā aizpilda elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu portālā vai reģistrē pieteikumu klātienē APC vai IKSD.
-Bērnu ar speciālajām vajadzībām reģistrācija speciālo izglītības iestāžu rindās notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, bērnam vispirms apmeklējot Pedagoģiski medicīnisko komisiju.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Viens no bērna vecākiem vai tā pilnvarota persona vai bērna likumiskais pārstāvis.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 13.10.2015. not. Nr.591 „Kārtība kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” http://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas
 • RD 16.02.2016. sn. Nr.191 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” http://likumi.lv/ta/id/280734-kartiba-kada-rigas-pilsetas-pasvaldiba-isteno-pirmsskolas-izglitibas-nodrosinasanas-funkciju
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Klātienes apmeklējumā jāuzrāda vecāka vai tā pilnvarotās personas personu apliecinošs dokuments; pilnvarotai personai jāuzrāda arī bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinošs dokuments un notariāli apstiprināta pilnvara. Ja rindā vēlas reģistrēt bērnu, kam nodrošināta ārpusģimenes aprūpe vai kam iecelts aizbildnis, jāuzrāda arī bāriņtiesas lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpi vai aizbildņa iecelšanu. Ja bērnam ir tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas, nepieciešams viena no vecākiem vai tā pilnvarotās personas iesniegums, kam pievienoti pamatojuma dokumentu oriģināli. Reģistrēšanai rindā uz speciālo izglītības programmu iestādē jāiesniedz Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Apmeklētāju pieņemšanas centra un Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, Izglītības, kultūras un sporta departamenta darbinieku vai komisijas, kas pieņem lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu, faktisko rīcību vai pieņemtos lēmumus var apstrīdēt pie Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora.
  Atgādinājums:
  Vienam bērnam var būt aktīvi 3 pieteikumi.
  Portālā kļūdaini anulēts pieteikums netiek atjaunots.
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Tikai lai nosūtītu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu iestādē ārpus kārtas un pamatojuma dokumentus statusa "Komisijas lēmums" saņemšanai.
 • Klātiene   -   Klients ierodas APC, IKSD vai Dzimtsarakstu nodaļā, uzrāda nepieciešamos dokumentus vai iesniedz iesniegumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu.
 • Korespondence   -   Tikai lai nosūtītu iesniegumu ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu iestādē ārpus kārtas un pamatojuma dokumentus statusa "Komisijas lēmums" saņemšanai.
 • Portāls   -   Klients autentificējas pašvaldības pakalpojumu portālā. Informācija par pirmsskolām pieejama interneta vietnē http://katalogs.iksd.riga.lv/izglitibas-iestades/pirmsskolas
 • Tālrunis   -   Tikai lai saņemtu konsultācijas par bērnu reģistrācijas kārtību rindās.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=BDR
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Klients aizpilda pieteikumu un reģistrē to saskaņā ar norādēm.
 • Tālrunis   -   Tikai lai saņemtu informāciju un konsultācijas par bērnu reģistrācijas kārtību rindās
 • E-Pasts   -   Tikai lai saņemtu atbildi uz iesniegumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu, ja bērnam ir tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas.
 • Korespondence   -   Tikai lai saņemtu atbildi uz iesniegumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu, ja bērnam ir tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas.
 • Klātiene   -   Jāsniedz nepieciešamā informācija, lai pašvaldības darbinieks varētu aizpildīt pieteikumu, jāpārbauda pašvaldības darbinieka ievadītā informācija un jāapliecina pašvaldības darbinieka ievadītās informācijas patiesumu, parakstoties uz aizpildītā un izdrukātā pieteikuma. Pašvaldības darbinieks reģistrē pieteikumu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirciema iela 28 (tikai jaundzimušo reģistrācija rindā, reģistrējot bērna dzimšanas faktu), Tālrunis: nav pieejams, E-pasta adrese: nav pieejams, WWW: http://www.eriga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00-19.00
  Otrdiena: 8.00-15.00
  Trešdiena: 8.00-15.00
  Ceturtdiena: 8.00-15.00
  Piektdiena: 8.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaIzglītības, kultūras un sporta departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Krišjāņa Valdemāra 5, Rīga, LV - 1010, Tālrunis: +371 67026816, E-pasta adrese: iksd.admin@riga.lv, WWW: http://www.eriga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Zemgaļu iela 1, Rūpniecības iela 21 (tikai jaundzimušo reģistrācija rindā, reģistrējot bērna dzimšanas faktu), Tālrunis: nav pieejams, E-pasta adrese: nav pieejams, WWW: http://www.eriga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Aglonas iela 4b, Miera iela 45 (tikai jaundzimušo reģistrācija rindā, reģistrējot bērna dzimšanas faktu), Tālrunis: nav pieejams, E-pasta adrese: nav pieejams, WWW: http://www.eriga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: Aglonas iela 4b 12.00 - 19.00; Miera iela 45 9.30 -13.00; 13.30 - 15.30
  Otrdiena: Aglonas iela 4b 8.00 - 15.00; Miera iela 45 9.30 - 13.00; 13.30 - 15.30
  Trešdiena: Aglonas iela 4b 8.00 - 15.00; Miera iela 45 9.30 - 13.00; 13.30 - 15.30
  Ceturtdiena: Aglonas iela 4b 8.00 - 15.00; Miera iela 45 9.30 - 13.00; 13.30 - 15.30
  Piektdiena: Aglonas iela 4b 8.00 - 15.00; Miera iela 45 9.30 - 13.00; 13.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kungu iela 7/9, Daugavpils iela 31, Rūpniecības iela 21, Eduarda Smiļģa iela 46, Brīvības iela 49/53, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: nav pieejams, WWW: http://www.eriga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00). (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība