Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma sniegšana par piemērotāko izglītības programmu un ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību organizēšanu mājās
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sniegt atzinumu par pirmsskolas izglītības programmu vai atbilstošāko speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei, vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei, kā arī par ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei Rīgas pilsētā deklarētajiem izglītojamajiem.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1.Ja nepieciešams saņemt atzinumu par piemērotāko izglītības programmu, vecāki telefoniski vai klātienē saskaņo vizītes laiku rindas kārtībā pie Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistiem. Vizītes laikā tiek veikta bērna spēju un attīstības pārbaude pie klīniskā psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga un izskatīti vecāku iesniegtie dokumenti. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta bērna intelektuālo spēju padziļināta psiholoģiskā izpēte, konsultācija pie ārsta - bērnu psihiatra un rehabilitologa.
Pēc vizītes pie Komisijas speciālistiem atzinuma saņemšanai vecāki ar bērnu ierodas uz Komisijas sēdi. Komisija iepazīstas ar veiktās pārbaudes rezultātiem, iesniegtajiem dokumentiem un pārrunā iegūtos rezultātus ar vecākiem. Vecāki tiek konsultēti par bērna spējām piemērotāko izglītības programmu un saņem atzinumu. Vecāki saņem informāciju par Rīgas pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno ieteikto izglītības programmu.
2.Ja nepieciešams saņemt atzinumu par ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanu mājās, vecāki vai pilngadīgs izglītojamais telefoniski vai klātienē saskaņo laiku, kad jāierodas uz Komisijas sēdi. Ilgstoši slimojošie skolēni, ja ģimenes ārsts nav noteicis pārvietošanās ierobežojumus, ar vecākiem (pilngadīgi skolēni bez vecākiem) ierodas uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīti iesniegtie dokumenti un pieņemts lēmums par mācību organizēšanu mājās uz noteiktu laiku. Ja mācības mājās noteiktas pirmo reizi, atzinumu iesniedz skolā, kurā izglītojamais mācās. Ja mācības mājās ieteiktas atkārtoti, tad komisija sniedz informāciju par Rīgas ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centriem skolās.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Izglītojamais, kura dzīves vieta ir deklarēta Rīgā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 04.04.2006. not. Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes" http://www.likumi.lv/doc.php?id=132350
 • MK 13.10.2015. not. Nr.591 „Kārtība kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” http://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas
 • MK 16.10.2012. not. Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām" http://likumi.lv/doc.php?id=252162
 • RD IKSD 07.02.2014. nolikums Nr.24 ”Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” Nolikums Nr. 24.doc
 • RD IKSD 26.08.2016. in. Nr. 31 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā deklarēto ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācība Rīgas pilsētas pašvaldības skolās”. Iekšējie noteikumi 31-nts.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums Pedagoģiski medicīniskajai komisijai par mācībām mājās (likumiskais pārstāvis) Iesniegums. macibas majas.likumiskais parstavis.docx
 • Iesniegums Pedagoģiski medicīniskajai komisijai par piemērotāko izglītības programmu Iesniegums.piemerotaka.izglitibas programma.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Piemērotākās izglītības programmas ieteikšanai:
  1) bērna likumiskā pārstāvja iesniegums (veidlapa)
  2) ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 27/u)
  3) ārstu-speciālistu slēdzieni, izraksti no ārstniecības vai rehabilitācijas iestādēm
  4) informācija par izglītojamo no izglītības iestādes
  5) izglītības iestādes atbalsta personāla izpētes materiāli
  6) liecība vai sekmju izraksti (skolēniem)
  7) darba burtnīcas dzimtajā valodā un matemātika (skolēniem)
  Ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību organizēšanai mājās:
  1) bērna likumiskā pārstāvja/ izglītojamā iesniegums (veidlapa)
  2) ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma 27/u)
  3) skolas izziņa
  4) informācija par izglītojamo no izglītības iestādes
  5) liecība vai sekmju izraksti
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Telefonisks atgādinājums pakalpojuma pieteicējam divas dienas pirms vizītes pie Komisijas speciālistiem.
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Vecāki/ pilngadīgi izglītojamie saņem konsultācijas, iesniedz dokumentus un vienojas par vizītes laiku pie speciālistiem
 • Tālrunis   -   Vecāki/ pilngadīgi izglītojamie vienojas par vizītes laiku pie speciālistiem
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Norādītajā laikā izglītojamais kopā ar vecāku/ pilnvaroto pārstāvi/pilngadīgs izglītojamais bez vecākiem/ pilnvarotā pārstāvja ierodas vizītē pie speciālistiem, uz komisijas sēdi un pēc lēmuma pieņemšanas saņem Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaIzglītības atbalsta nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kaņiera ielā 15, Rīgā, LV-1063, Tālrunis: +371 67037322, E-pasta adrese: iksd.izglitiba@riga.lv, WWW: http://www.izglitiba.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14.00-17.00
  Otrdiena: 9.00-13.00
  Trešdiena: 9.00-13.00
  Ceturtdiena: 14.00-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība