Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Speciālas atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Speciālo atļauju (licenču) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rīgas administratīvajā teritorijā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos Rīgas administratīvās teritorijas robežās izsniedz Rīgas domes Zvejniecības licencēšanas komisija. Tās darbību regulē MK 08.09.2009 noteikumi Nr. 1015 'Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu'

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība:

1. Persona iesniedz iesniegumu.
2. Zvejniecības licencēšanas komisija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu licenci izniegt vai atteikt.
Speciālo atļauju jeb licenci komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos var atteikt, ja:
- iesniegtie dokumenti nav precīzi vai ir kļūdaini un pretendents pēc atkārtota pašvaldības rakstiskā pieprasīijuma 10 dienu laikā nav iesniedzis papildu informāciju;
- pretendentam ir nodokļu parāds;
- pašvaldībai nav piejams brīvs zvejas limits konkretājos iekšējos ūdeņos;
- pretendents iepriekšējās atļaujas (licences) darbības periodā gada laikā vairāk nekā divas reizes ir pārkāpis zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības;
- pretendentam nav derīgas Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtas mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības vai Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegtas kuģa kuģošanas spējas apliecības, vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegtas zvejas laivas reģistrācijas apliecības (ar atzīmi par ikgadējo apskati).


3. Ja komisijas lēmums ir pozitīvs, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļa izsniedz rēķinu valsts nodevas nomaksai.

4. Pēc nodevas nomaksas Dzīvās dabas resursu nodaļa izsniedz atļauju (licenci).
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Zvejniecības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=34871
 • MK 08.09.2009. not. Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=197452
 • RD 09.02.2010. nolikums Nr.43 "Rīgas domes Zvejniecības licencēšanas komisijas nolikums" Zvejniecibas_licencesanas_komisijai.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai, lai zvejotu iekšējos ūdeņos MVD-V2.Vp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) Iesniegums (Veidlapa mvd-V2.2.);
  2) Iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins;
  3) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas atļaujas (licences) saņemšanai;
  4) Zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums, ja zvejā izmantojamais kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts (nomas līgums iesniegumam pievienojams opbligāti);
  5) Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība vai Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegta kuģa kuģošanas spējas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas reģistrācijas apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos noteikta valsts nodeva EUR 14,23 / LVL 10,00 apmērā (Pamatojums - MK 08.09.2009. noteikumi Nr. 1015 'Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu' 19.4.punkts).
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojums tiek sniegts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms atļaujas (licences) saņemšanas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Komisijas izdoto administratīvo aktu un tās faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
  Atgādinājums:
  Saskaņā ar MK 08.09.2009.noteikumiem Nr.1015 'Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu' visām juridiskajām personām ir jāsaņem pašvaldības atļauja komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos atbilstoši šo noteikumu 1.1.4. punktam.
  Brīdinājums:
  .
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta iesniegumu Mājokļu un vides departamentam Brīvības ielā 49/53, Rīgā , LV1010
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļa informē personu par Zvejniecības licencēšanas komisijas lēmumu
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļā un saņem atļauju (licenci), ja lēmums ir pozitīvs, vai saņem komisijas lēmumu par atteikumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Brīvības iela 49/53, Rīgā ,LV- 1010 Juridisko konsultāciju nodaļa, Dzīvās dabas resursu nodaļa , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, +37167012540., E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 -18.00, pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Otrdiena: 8.30 -17.00, pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Trešdiena: 8.30 -17.00, pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Ceturtdiena: 8.30 -17.00, pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Piektdiena: 8.30 -16.00, pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiBankas rekvizīti: Rīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga RD iestāde : Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010 PROGRAMMA: ZVEJAS TIESĪBU NOMAS LIMITA PIEŠĶIRŠANA Konta numurs: LV94NDEA0023300005110 Luminor Bank AS, Bankas kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība