Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dzīvās dabas resursu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic rūpnieciskās zvejas tiesību limita sadali Rīgas administratīvās teritorijas iekšējos un piekrastes ūdeņos un limita robežās organizē līgumu slēgšanu par zvejas tiesību nomu.
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums komerciālai zvejai tiek slēgts uz 5 gadiem, pašpatēriņa zvejai uz 1 gadu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Zvejniecības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=34871
 • MK 11.08.2009. not. Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=196472
 • MK 23.12.2014. not. Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos" http://likumi.lv/doc.php?id=271238
 • MK 30.11.2009. not.Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos" http://www.likumi.lv/doc.php?id=201804
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieprasījums rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai MVD-V1.Vp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanai komercdarbībai zvejniecībā ir nepieciešama specialā atļauja (licence) , kuru izsniedz Rīgas pašvaldība.

  Rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai komercdarbībai zvejniecībā jāiesniedz pieprasījums (veidlapa mvd-V1.2.Vp) un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  Rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai pašpatēriņa zvejošanai
  jāiesniedz pieprasījums (veidlapa mvd-V1.2.Vp),
  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un
  laivas tehniskās pases oriģināls vai laivas nomas līgums.

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksa saskaņā ar MK 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 'Par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību' 2'.pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu un skaitu, zvejas vietu (zvejas rajonu). Zvejas tiesību nomas 25% maksas atvieglojumus var saņemt saskaņā ar 11.08.2009. MK noteikumu Nr.918 98.punktu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Mājokļu un vides departamenta administratīvo aktu un tās faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
  Atgādinājums:
  Pieprasījumu zvejas tiesību saņemšanai izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Zvejas tiesību nomnieki protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kalendārā gada 30. jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā.
  Brīdinājums:
  Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir tiesīgs vienpusēji lauzt zvejas tiesību nomas līgumu, ja netiek samaksāta līgumā noteikta nomas maksa saskaņā ar līgumu.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz pieprasījumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta pieprasījumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Rīgas domes Mājokļu un vides departaments izsūta apmaksas rēķinu uz norādīto e-pastu
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvās dabas resursu nodaļā un saņem nomas līgumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departaments Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 Juridisko konsultāciju nodaļa Dzīvās dabas resursu nodaļa , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 -18.00
  Otrdiena: 8.30 -17.00
  Trešdiena: 8.30 -17.00
  Ceturtdiena: 8.30 -17.00
  Piektdiena: 8.00 -16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas domes Mājokļu un vides departaments Reģ.nr.90000350215 PROGRAMMA: ZVEJAS TIESĪBU NOMAS LIMITA PIEŠĶIRŠANA konta numurs: LV94NDEA0023300005110 banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība