Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas sagatavošana un izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama.
Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmums un/vai Būvvaldes Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja (turpmāk - Atļauja).
Ja apsekojot kokus Būvvaldes Apstādījumu inspekcijas galvenais apstādījumu inspektors konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.11.punktā norādītajam 1.pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad pirms jautājuma izskatīšanas Komisijā, saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, Būvvaldes Apstādījumu inspekcija sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18.punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Šajā gadījumā Komisija pieņem lēmumu 20 darbdienu laikā.
Komisija izvērtē koku ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainavisko un ekoloģisko nozīmīgumu, kā arī koku nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pieņem attiecīgu lēmumu un rakstiski paziņo par to iesnieguma iesniedzējam.
Pirms Atļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu saskaņā ar Komisijas lēmumu (izmantojot e-pakalpojumu 'Zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzības kalkulators' iespējams aprēķināt zaudējuma atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu). Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā pēc pieprasījuma tiek izrakstīts rēķins un Atļauja tiek izsniegta pēc maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.
Atļauja ir derīga 2 (divus) gadus no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas. Ja Atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, tad, pamatojoties uz jaunu Iesniegumu, Būvvalde apseko apstādījumus un Komisija atkārtoti izskata jautājumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka ciršanu atzinusi par neatliekamu vai izņemot šo noteikumu 5.punktā minēto gadījumu:
5.1. augļu kokus;
5.2. kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
5.3. kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61.pantā minētos kokus u.c.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Juridiskas un fiziskas personas (zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs).
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Meža likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=2825
 • MK 02.05.2012. not. Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" http://www.likumi.lv/doc.php?id=247350
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.154 „Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/276163
 • RD 15.01.2013. sn. Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=255291
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi
 • Rīgas pilsētas attīstības plāns 2006.-2018. 749.RD.lemums-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us BV_129_v2.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Aizpildīta veidlapa "Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/us" (veidlapa Nr. BV_129);


  1.īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija vai nomas līguma kopija (oriģināls jāuzrāda Klientu apkalpošanas centra darbiniekam);
  2.zemes gabala robežu plāna kopija;
  3.zemes gabala topogrāfiskais plāns (M 1:500 - 1:1000);
  4.ģenerālplāns, attīstības priekšlikums (M 1:500);
  5.notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona)*

  * Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā iespējams bez maksas noformēt fiziskas personas pilnvarojumu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (EUR bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā 'Koeficienti zaudējumu atlīdzības aprēķināšanai par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā' minētos koeficientus (koka diametra koeficients, koka sugas koeficients, koka nociršanas iemesla koeficients, apdzīvotas vietas koeficients, koka atrašanās vietas koeficients).
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Ja apsekojot kokus Būvvaldes Apstādījumu inspekcijas galvenais apstādījumu inspektors konstatē, ka koka apkārtmērs atbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.11.punktā norādītajam 1.pielikumā esošo koku apkārtmēram, tad pirms jautājuma izskatīšanas Komisijā, saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, Būvvaldes Apstādījumu inspekcija sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Dabas aizsardzības pārvaldes un/vai, ja koks atrodas teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā, tad pamatojoties uz šo noteikumu 18.punktu, sūta pieprasījumu atzinuma saņemšanai no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Šajos gadījumā Komisija pieņem lēmumu 20 darbdienu laikā.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, šo administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.
  Atgādinājums:
  Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, tad Komisijas lēmums par koku ciršanu ir saņemams pirms būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanai Būvvaldē, proti līdz būvatļaujas saņemšanai. Būvvalde informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 'Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža' 7. punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, būvvaldes izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju, izņemot šo noteikumu 9. punktā minētos gadījumus. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījuma izpildi.
  Brīdinājums:
  Koku ciršana ir pieļaujama tikai tad, kad Komisija pieņems lēmumu par koku ciršanu un Būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama. Kā arī zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksājami līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūtīt dokumentus uz e-pastu: buvvalde@riga.lv, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā
 • Korespondence   -   Nosūtīt dokumentus uz adresi Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
 • Portāls   -   Aizpildīt pieteikumu elektroniski Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv sadaļā "e-pakalpojumi"
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=KOKCIRS
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pēc maksājumu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja ir saņemama klātienē, Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105800, +371 67012976, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67012889, +37167105800, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10.00-19.00
  Otrdiena: 09.00-16.00
  Trešdiena: 09.00-16.00
  Ceturtdiena: 10.00-19.00
  Piektdiena: 09.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiNM reģ.Nr. LV90002719440 Norēķinu konts: LV65NDEA0022600022010 Kods: NDEALV2X
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība