Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ēkas fasādes apliecinājuma karte (I.daļa) - Ieceres dokumentācija; Būvdarbu uzsākšana nosacījumi
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (I.daļa) - Ieceres dokumentācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Vienkāršotu fasādes atjaunošanu veic pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai - visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai vai lodžiju aizstiklošanai, nemainot ārsienu izvietojumu.
Būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā būvprojektēšanas jomā izstrādā risinājumu, kas nodrošina ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, arhitektonisko kvalitāti, koplietošanas inženiertīklu netraucētu funkcionēšanu, jaunu inženiertīklu ierīkošanu vai esošo pārbūvi, lai nodrošinātu ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, un apliecina atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem, kā arī trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Būvprojekta izstrādātājs var papildus pieaicināt citus būvspeciālistus, kuri paraksta paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • MK 04.09.2018. not. Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 19.08.2014. not.Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” http://likumi.lv/doc.php?id=268552
 • MK 25.02.2003. not. Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958
 • MK 30.06.2015. not. Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”" http://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves-
 • MK 30.06.2015. not. Nr.340 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”" http://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas-
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Ēkas fasādes apliecinājuma karte. I daļa BV_195_v2.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Vienkāršotas fasāde atjaunošanas ierosinātājam Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz:
  1. aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana (veidalapa Nr.BV_195);
  2. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana (veidalapa Nr .BV_165);
  3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);
  4. fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);
  5. galveno konstruktīvo mezglu risinājumu, izņemot pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos);
  6. darbu organizēšanas shēmu, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;
  7. saskaņojumu ar ēkas īpašnieku;
  8.būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona;
  9. tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 14.1 punktu, ja paredzētie darbi maina slodzi uz nesošajām konstrukcijām;
  10. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti;
  11.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošajā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus).

  Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus:
  1. atbildīgo būvspeciālistu saistību rakstus (būvuzrauga, būvdarbu vadītāja), ja paredzēts publisko tiesību juridiskās personas vai Eiropas Savienības politikas instrumentu finansējums);
  2. būvdarbu žurnālu;
  3. būvuzraudzības plānu;
  4. būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises;
  5. citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.
  Būvniecības realizācijas termiņš ir trīs gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  15
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  14 dienu laikā - Būvvalde izdara atzīmi par ieceres akceptu;
  5 darba dienu laikā - Būvvalde izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.

  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Iesniegt nepieciešamos dokumentus.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā saņemt Ēkas fasādes apliecinājuma kartes I.Daļu Ieceres dokumentācija; Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi (2 eksemplāri).
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Amatu ielā 4, Rīga LV-1050 , Tālrunis: +371 67012889; +371 67105800, Fakss: +37167037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības tiesību izvērtēšanas nodaļa, Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļa vai Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa , Tālrunis: +371 67105675, +371 67012814, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00
  Otrdiena: 09:00-16:00
  Trešdiena: 09:00-16:00
  Ceturtdiena: 09:00-19:00
  Piektdiena: 08:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība