Sakarā ar plānotiem tehniskiem darbiem no š.g. 2. jūlija pl. 17.00 līdz 3. jūlija pl. 8.00 būs traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ēkas fasādes apliecinājuma karte (I.daļa) - Ieceres dokumentācija; Būvdarbu uzsākšana nosacījumi
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (I.daļa) - Ieceres dokumentācija
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Vienkāršotu fasādes atjaunošana veic ēkas fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai vai lodžiju aizstiklošanai. Otrajā un trešajā grupā ietilpst ēka, kurai ir vairāk par vienu stāvu vai vairāk nekā viens apakšzemes stāvs, ēka, kuras apbūves laukums ir lielāks par 25 m2, kā arī ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva vai vairāk stāvu lauku saimniecības nedzīvojamā ēka un palīgēka (piemēram, saimniecības ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas) ar apbūves laukumu virs 60 m2.
Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju (būvspeciālists vai būvkomersants) atbilstošā būvprojektēšanas jomā par būvniecības iecerei nepieciešamo dokumentu izstrādi un aizpilda ēkas fasādes apliecinājuma karti.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • LR MK 02.09.2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 10.02.2004. not. Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”” http://www.likumi.lv/doc.php?id=84337
 • MK 19.08.2014. noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” http://likumi.lv/doc.php?id=268552
 • MK 25.02.2003. not. Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" http://www.likumi.lv/doc.php?id=71958
 • MK 25.06.2003. not. Nr.342 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"" http://www.likumi.lv/doc.php?id=76655
 • MK 28.09.2010. not. Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” http://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves-
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” http://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas-
 • RD 07.02.2006. sn Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 20.12.2005. sn Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saist.not-20.12.2005.doc
 • Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Ēkas fasādes apliecinājuma karte. I daļa BV_195_v1.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Vienkāršotas fasāde atjaunošanas ierosinātājam Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz:
  1. aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu (veidalapa Nr.BV_195);
  2. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus;
  3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu;
  4. fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);
  5. galvenos konstruktīvos mezglus;
  6. darbu organizēšanas projektu;
  7. saskaņojumu ar ēkas īpašnieku;
  8. būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona;
  9. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti;
  10. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkai, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, kā arī paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošajā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus);
  11. telpu kultūrvēsturiskās inventarizācijas aktu, ja vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkai, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.

  Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus:
  1. atbildīgo būvspeciālistu saistību rakstus (būvuzrauga, būvdarbu vadītāja);
  2. būvdarbu žurnālu;
  3. būvuzraudzības plānu;
  4. būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises;
  5. citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.

  Ieceres realizācijas termiņš ir divi gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  15
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  14 dienu laikā - Būvvalde izdara atzīmi par ieceres akceptu;
  5 darba dienu laikā - Būvvalde izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
  Administratīvais process:
  Ir
  Pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.

  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Iesniegt nepieciešamos dokumentus.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā saņemt Ēkas fasādes apliecinājuma kartes I.Daļu Ieceres dokumentācija; Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi (2 eksemplāri).
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Amatu ielā 4, Rīga LV-1050 , Tālrunis: +371 67012889; +371 67105800, Fakss: +37167037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Būvniecības tiesību izvērtēšanas nodaļa, Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļa vai Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa , Tālrunis: +371 67105675, +371 67012814, Fakss: +371 67012805, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00-19:00
  Otrdiena: 09:00-16:00
  Trešdiena: 09:00-16:00
  Ceturtdiena: 10:00-19:00
  Piektdiena: 09:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2017, v.1.5.6.0 (23.03.2017), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība