Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Publiska pasākuma saskaņošana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Publiska pasākuma saskaņošana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Autortiesību likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138
 • Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=111963
 • Sporta likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68294
 • MK 08.05.2007. not. Nr.298 "Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" http://likumi.lv/doc.php?id=157009
 • MK 26.10.2004. not. Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos" http://likumi.lv/doc.php?id=95641
 • MK 27.06.2006. not. Nr.526 "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā" http://likumi.lv/doc.php?id=138785
 • RD 19.06.2007. sn. Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=160837
 • RD 26.11.2013. sn. Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=263561
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Publiska pasākuma rīkošanas iesniegums Publiska pasākuma rīkošanas iesniegums.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums par publiska pasākuma rīkošanu. Iesniegums iesniedzams ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis - arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Iesniegumam pievienojams 1) detalizēts pasākuma plāns; 2) pasākuma norises vietas shēma; 3) līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus; 4) pasākuma norises vietas īpašnieka (valdītāja vai apsaimniekotāja) rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators; 5) apliecinājums par pasākuma norises vietas sakopšanu pēc publiska pasākuma norises; 6) ja nepieciešams, apliecinājums par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem; 7) ja nepieciešams, apliecinājums par sabiedrisko tualešu uzstādīšanu publiska pasākuma norises vietā un laikā. Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas (ekspluatācijas drošības sertifikāts), uzrādot oriģinālus. Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantota atklāta uguns, pirotehniskie izstrādājumi vai pasākuma norise paredzēta uz ūdens, saskaņojums ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldi. Ja publiska pasākuma laikā plānots izmantot vides objektus, vizuālos materiālus vai reklāmas, saskaņojums ar Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldi. Ja publisks pasākums plānots ar dzīvnieku piedalīšanos vai tā laikā tiks organizēta bezmaksas dalībnieku un apmeklētāju ēdināšana (degustācija), saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu. Ja pasākuma norise paredzēta zaļajā zonā, Rīgas pilsētas publiskajos apstādījumos saskaņojums ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu vai SIA "Rīgas meži". Ja pasākuma norise paredzēta uz ceļiem (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļos, gājēju apakšzemes pārejās, laukumos, vai pasākuma norises laikā ir nepieciešama satiksmes ierobežošana vai slēgšana, saskaņojums ar Rīgas domes Satiksmes departamentu. Ja publisks pasākums paredzēts Doma laukumā vai tiešā Doma baznīcas tuvumā, saskaņojums ar SIA 'Rīgas doma pārvalde'. Ja publisks pasākums paredzēts Brīvības pieminekļa vai Rīgas Brāļu kapu īpašas kārtības teritorijā, saskaņojums ar Rīgas pašvaldības aģentūru 'Rīgas pieminekļu aģentūra'. Rīkojot sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, jāiesniedz sacensību nolikuma, sporta federācijas izsniegtās trases licences un galvenā tiesneša licences kopija. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību. Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad šā pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Ja publiska pasākuma vienīgais organizators ir valsts vai pašvaldības iestāde, tā ir tiesīga neslēgt civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Atļaujas un izziņas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums. Paredzamie izdevumi varētu būt saistīti ar līgumu slēgšanu ar kārtības uzturētājiem, par teritorijas nomu un sakopšanu, medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, sabiedrisko tualešu izvietošanu, civiltiesisko apdrošināšanu utml.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Publiska pasākuma rīkošanas iesniegums tiek izskatīts 10 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas Rīgas pilsētas pašvaldībā
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Ja atļauja vai izziņa publiska pasākuma rīkošanai netiek izsniegta, pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
  Atgādinājums:
  Valsts un pašvaldību iestādes publiskus pasākumus nerīko, un pašvaldība neizsniedz atļauju vai izziņu šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šis nosacījums neattiecas uz publiskiem pasākumiem, kuru veids un mērķis atbilst šo piemiņas dienu raksturam.
  Brīdinājums:
  Valsts un pašvaldību iestādes publiskus pasākumus nerīko, un pašvaldība neizsniedz atļauju vai izziņu šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šis nosacījums neattiecas uz publiskiem pasākumiem, kuru veids un mērķis atbilst šo piemiņas dienu raksturam.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegums iesniedzams Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kungu ielā 7/9; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31 un Eduarda Smiļģa ielā 46.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Atļauja vai izziņa pasākuma rīkošanai saņemama Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kungu ielā 7/9 vai Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļā, Rātslaukumā 1, 454.kabinets
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaAdministrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, 453., 459.kabinets; Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, Tālrunis: +371 67105361, 67026070, 67105489, E-pasta adrese: ilze.gutmane@riga.lv; gundars.strazdins@riga.lv; vismants.vazdikis@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība